ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Thankaraj

വലരെ നല്ല അഫിപ്രായം. താഴെ പ്പരയുന്ന നാലിന്‍റെ കരിയ0 പരയുമൊ. തങ്കരാജ് 15 02 1961 ചതയം നക്ഷത്രം.
X REPORT ABUSE Date 19-02-10 (09:40 AM)

Thankaraj

വലരെ നല്ല അഫിപ്രായം. താഴെ പ്പരയുന്ന നാലിന്‍റെ കരിയ0 പരയുമൊ. തങ്കരാജ് 15 02 1961 ചതയം നക്ഷത്രം.
X REPORT ABUSE Date 19-02-10 (09:40 AM)

Prasanth.M

തിരുവതിര്‍ 9-jan-1982 baavi ariyan thalparyam undu.
X REPORT ABUSE Date 11-02-10 (01:07 PM)

Abilash Harikumar

utradam, date:05.05.1980
X REPORT ABUSE Date 09-02-10 (11:24 AM)

thajudeen

puyam nal
X REPORT ABUSE Date 21-12-09 (03:52 PM)