ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

CK

ചിറ്റ്രതില്‍ ജഗതീഷിന്തെ കാക്ക തൂരി സ്റ്റൈല്‍ വെനമ്
X REPORT ABUSE Date 27-12-09 (10:00 PM)

shamsu

സാദ്യദ് കുറവാനു, എങ്കിലും ആയികൂട എന്നില്ല.
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (08:18 PM)

clapzz

UNLIMITED ENTERTAINMENT HINDI , TAMIL , MALAYALAM , TELUGU , KANNADA , ENGLISH MOVIE PORTAL WATCH:- WWW.CLAPZZ.COM
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (03:56 PM)

clapzz

UNLIMITED ENTERTAINMENT HINDI , TAMIL , MALAYALAM , TELUGU , KANNADA , ENGLISH MOVIE PORTAL WATCH:- WWW.CLAPZZ.COM
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (03:56 PM)

ANAS. M. S.

Mohanlal FansinteAlkar Valarae Vareed Anallo.Mohanlalinu pattiya roll kittathathukondanu. mohananlal great nadananu. Eee Avasthayail Adhehathinte komaliveshangal Pratheekshikkaruthu. currently lal olderthan mammooty in bodys hape & smartness kireedam, bharatham, sphadikam etc etc. ever wonderful Ilike lal very much
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (11:34 AM)

ANAS. M. S.

ജഗദീസഷിന്‍റെപദമല്ലെവലിയപ്രതീക്ഷയൊന്നുംവെന്ദ ഏതന്ദുഓരുകൊമലിപദംഅയിരിക്കുംതീര്‍ച.
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (11:25 AM)

VARUNNI

എദൊ തന്ദയില്ലാതത ജാരസന്തതി പഴഷി ഹിറ്റായെന്നു സമ്മതിചൊ.... ഇനി തനെന്തും പരയും വന്തെമാതരം ഇരങിയിട്ടില്ല അതില്‍ അര്‍ജുന്‍ ഉല്ലത് കൊന്ദു വിജയിചു എന്നു ഇപ്പെഴെ എഴുതെദൊ മാസി ഷൂട്ടിങ് തുദങിയിട്ടെയുല്ലുഇരങിയിട്ടില്ല അതില്‍ അര്‍ജുന്‍ ഉല്ലത് കൊന്ദു വിജയിചു എന്നു ഇപ്പെഴെ എഴുതെദൊ ലിഗം ഷൂട്ടിങ് തുദങിയിട്ടില്ലഇരങിയിട്ടില്ല സരത്കുമര്‍ഉല്ലത് കൊന്ദു വിജയിചു എന്നു ഇപ്പെഴെ എഴുതെദൊ ദ്രൊന ഷൂട്ടിങ് പുരൊഗമിക്കുന്നുഇരങിയിട്ടില്ല തന്ദയില്ലാതത ജാരസന്തതി കന്ദെന്നു പദം പൊലിയെന്നും എഴുദെദ പ്രമാനിയും കിങ്2ഉം രാജമനിക്യം2ഉം പൊക്കിരിരജയും മര്‍തന്‍റവര്‍മ്മയും ദബില്‍സിന്തെയും കതയും എഴുതിയതു ഞ്ചനാനെന്നും പരയെദൊ തന്ദയില്ലാതത ജാരസന്തതീ...................
X REPORT ABUSE Date 27-12-09 (09:57 PM)

rishin k

theerchayayum athil samshayam venda filim is supr hit
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (02:39 AM)

jibin

കഫെ പൊളീഞു,പലഹാരമാണിക്യം..പൊട്ടി.. അടുത്തത്...കാലുവാരി ജഗദീഷിന്‍റെ വക..
X REPORT ABUSE Date 16-12-09 (10:34 PM)

rajappan

ANGEL JOHN+SAGAR ALIAS JACKY+RED CHILLIES=ഇവിടം നരകമാണു
X REPORT ABUSE Date 26-12-09 (11:53 PM)

jibin

കഫെ പൊളീഞു,പലഹാരമാണിക്യം..പൊട്ടി.. അടുത്തത്...കാലുവാരി ജഗദീഷിന്‍റെ വക..
X REPORT ABUSE Date 16-12-09 (10:34 PM)

jibin

കഫെ പൊളീഞു,പലഹാരമാണിക്യം..പൊട്ടി.. അടുത്തത്...കാലുവാരി ജഗദീഷിന്‍റെ വക..
X REPORT ABUSE Date 16-12-09 (10:34 PM)

rishin k

പാലെരി മാനിക്യം നല്ല സിനിമ എന്നന്നതഇല്‍ സംഷയമെ വെന്ദഅ പഴഷിരാജ ഹഹഹഹഹഹഹഹഹ് മമ്മൂക്ക്കാ മലയ0ലതതിന് അബിമാനം
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (02:54 AM)

jibin

കഫെ പൊളീഞു,പലഹാരമാണിക്യം..പൊട്ടി.. അടുത്തത്...കാലുവാരി ജഗദീഷിന്‍റെ വക..
X REPORT ABUSE Date 16-12-09 (10:34 PM)

kannan

padam pottum.mamooty aythu kondu sure ayi pottum.mamootyku acting onnum ariyan mela.jagdisha verutha olla peru kalyanda.pottan mamootya mathrama ninaku kittyullu
X REPORT ABUSE Date 16-12-09 (10:17 PM)

koomankulam shafi

ഇപ്പൊല്‍ ഒന്നും പരയാന്‍ വയ്യ... മമ്മുക്കാ ഫിലിം ആയതുകൊന്ദു പ്രതീക്ഷിക്കാം,,,,
X REPORT ABUSE Date 16-12-09 (09:13 PM)

clapzz

UNLIMITED ENTERTAINMENT HINDI,TAMIL,MALAYALAM,TELUGU,KANNADA,ENGLISH MOVIE PORTAL WATCH:- WWW.CLAPZZ.COM
X REPORT ABUSE Date 16-12-09 (04:49 PM)

clapzz

Unlimited entertainment Hindi,Tamil,Malayalam,Telugu,kannada,English Movie Portal Click here:- www.clapzz.com
X REPORT ABUSE Date 16-12-09 (04:45 PM)

binu

പൊട്ട്യാല്ല് തീര്‍നൂ
X REPORT ABUSE Date 16-12-09 (04:25 PM)

ibrahim kutti

മമ്മുട്ടി സിനിമ എല്ലാം മമൂട്ടി തന്നെ ആന്നു പൊയി കനുന്നെ മലയലം സിനിമയിലെ എട്ടവും വലിയ പാര അനു മമ്മുട്ട്യ്
X REPORT ABUSE Date 16-12-09 (04:24 PM)

chetti

എന്നിട്ട് മമ്മൂട്ടി മാത്രം കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് പഴശ്ശിരാജ ഇപ്പോഴും ഹൌസ് ഫുള്‍ ഓടുന്നത്. പോടേ.....പോടേ.
X REPORT ABUSE Date 25-12-09 (08:38 PM)

MANI

kelavan anvarinday baaappaaaaa........................
X REPORT ABUSE Date 16-12-09 (04:23 PM)

MANI

kelavan anvarinday baaappaaaaa........................
X REPORT ABUSE Date 16-12-09 (04:23 PM)