ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

റിസ് കുവൈത്ത്

ചുരുക്കം പറഞ്ഞാല്‍ എപ്പൊ, എങ്ങിനെ വെടിവെച്ചാലും കൊള്ളണ്ടവന് കൊള്ളും അല്ലാത്തവന് ഒരു രക്ഷയുമില്ലമില്ലെന്ന് സാരം.
X REPORT ABUSE Date 29-12-09 (05:12 PM)

PALANI

വെരി ഗുഡ്
X REPORT ABUSE Date 16-12-09 (03:25 PM)