ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

fakkar

സെക്സ് കൊംന്ദം ഉപയൊഗിചാനെങ്കില്‍ സുര്‍രക്ഷിതം,അല്ലങ്കില്‍ ആനന്ദകരം
X REPORT ABUSE Date 15-12-09 (05:59 PM)

suresh

ബൊബയ്യില്‍ ആര്‍ക്കും സമയമില്ലല്ലൊ.....പിന്നെ എന്‍റു ചെയും???
X REPORT ABUSE Date 15-12-09 (12:53 PM)