ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

fazil

കുട്ടിസ്രാങ്ക് കൂദി ചെരുംബൊല്‍ മമ്മൂട്ടി അല്ലാതെ മട്ടാര ഈ വര്‍ഷതെ മികച്ച നദന്‍
X REPORT ABUSE Date 13-03-10 (12:28 AM)

bbn

മമ്മൂട്ടി എന്നും ഒരു നല്ല അഭിനെതാവാ.....തീര്‍ചയായും....
X REPORT ABUSE Date 06-03-10 (01:48 PM)

r a japan

eda malappuram fane....loud speaker,kerala cafe,palerimanikyam,dadycool......ithokke vijayichu ennu parayunna ninte standard manasilavunnund....
X REPORT ABUSE Date 25-01-10 (08:48 PM)

vlabeeb

തീര്‍ച്യായ്യും
X REPORT ABUSE Date 15-01-10 (02:10 AM)

badusha

തീര്‍ചയായും
X REPORT ABUSE Date 04-01-10 (01:20 AM)

Sreekumar Nemom Axd

Theerchaayum Mammootty ku Bharath Awardu Kittum
X REPORT ABUSE Date 03-01-10 (02:51 PM)

Malappuram Fan

ഈ വര്‍ഷത്തെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹിറ്റുകള്‍ - 1.ലൌഡ് സ്പീക്കര്‍ 2.പഴശ്ശിരാജാ 3.കേരള കഫെ 4.പാലേരി മാണിക്യം 5.ചട്ടമ്പിനാട് 6.ഡാഡി കൂള്‍............... പൊളികള്‍ 1.ലവ് ഇന്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ 2.ഈ പട്ടണത്തത്തില്‍ ഭൂതം...................................................... മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ ഹിറ്റുകള്‍ ഒന്നുമില്ല . പൊളികള്‍ 1.റെഡ് ചില്ലീസ് 2.സാഗര്‍ അലിയാസ് ജാക്കി റീലോഡഡ് 3.ഭഗവാന്‍ 4.എയ്ഞ്ചല്‍ ജോണ്‍ 5.ഉന്നൈപ്പൊല്‍ ഒരുവന്‍. ...............അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നവ 1.ഭ്രമരം 2.ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ( പക്ഷെ ഭ്രമരം വലിയ കളക്ഷന്‍ നേടിയില്ല. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് എത്ര കളക്ഷന്‍ നേടുമെന്നു കണ്ടറിയണം)............................
X REPORT ABUSE Date 03-01-10 (11:35 AM)

Malappuram Fan

ഈ വര്‍ഷത്തെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹിറ്റുകള്‍ - 1.ലൌഡ് സ്പീക്കര്‍ 2.പഴശ്ശിരാജാ 3.കേരള കഫെ 4.പാലേരി മാണിക്യം 5.ചട്ടമ്പിനാട് 6.ഡാഡി കൂള്‍............... പൊളികള്‍ 1.ലവ് ഇന്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ 2.ഈ പട്ടണത്തത്തില്‍ ഭൂതം...................................................... മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ ഹിറ്റുകള്‍ ഒന്നുമില്ല . പൊളികള്‍ 1.റെഡ് ചില്ലീസ് 2.സാഗര്‍ അലിയാസ് ജാക്കി റീലോഡഡ് 3.ഭഗവാന്‍ 4.എയ്ഞ്ചല്‍ ജോണ്‍ 5.ഉന്നൈപ്പൊല്‍ ഒരുവന്‍. ...............അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നവ 1.ഭ്രമരം 2.ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ( പക്ഷെ ഭ്രമരം വലിയ കളക്ഷന്‍ നേടിയില്ല. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് എത്ര കളക്ഷന്‍ നേടുമെന്നു കണ്ടറിയണം)............................
X REPORT ABUSE Date 03-01-10 (11:35 AM)

Malappuram Fan

ഈ വര്‍ഷത്തെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹിറ്റുകള്‍ - 1.ലൌഡ് സ്പീക്കര്‍ 2.പഴശ്ശിരാജാ 3.കേരള കഫെ 4.പാലേരി മാണിക്യം 5.ചട്ടമ്പിനാട് 6.ഡാഡി കൂള്‍............... പൊളികള്‍ 1.ലവ് ഇന്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ 2.ഈ പട്ടണത്തത്തില്‍ ഭൂതം...................................................... മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ ഹിറ്റുകള്‍ ഒന്നുമില്ല . പൊളികള്‍ 1.റെഡ് ചില്ലീസ് 2.സാഗര്‍ അലിയാസ് ജാക്കി റീലോഡഡ് 3.ഭഗവാന്‍ 4.എയ്ഞ്ചല്‍ ജോണ്‍ 5.ഉന്നൈപ്പൊല്‍ ഒരുവന്‍. ...............അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നവ 1.ഭ്രമരം 2.ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ( പക്ഷെ ഭ്രമരം വലിയ കളക്ഷന്‍ നേടിയില്ല. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് എത്ര കളക്ഷന്‍ നേടുമെന്നു കണ്ടറിയണം)............................
X REPORT ABUSE Date 03-01-10 (11:35 AM)

Malappuram Fan

ഈ വര്‍ഷത്തെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹിറ്റുകള്‍ - 1.ലൌഡ് സ്പീക്കര്‍ 2.പഴശ്ശിരാജാ 3.കേരള കഫെ 4.പാലേരി മാണിക്യം 5.ചട്ടമ്പിനാട് 6.ഡാഡി കൂള്‍............... പൊളികള്‍ 1.ലവ് ഇന്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ 2.ഈ പട്ടണത്തത്തില്‍ ഭൂതം...................................................... മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ ഹിറ്റുകള്‍ ഒന്നുമില്ല . പൊളികള്‍ 1.റെഡ് ചില്ലീസ് 2.സാഗര്‍ അലിയാസ് ജാക്കി റീലോഡഡ് 3.ഭഗവാന്‍ 4.എയ്ഞ്ചല്‍ ജോണ്‍ 5.ഉന്നൈപ്പൊല്‍ ഒരുവന്‍. ...............അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നവ 1.ഭ്രമരം 2.ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ( പക്ഷെ ഭ്രമരം വലിയ കളക്ഷന്‍ നേടിയില്ല. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് എത്ര കളക്ഷന്‍ നേടുമെന്നു കണ്ടറിയണം)............................
X REPORT ABUSE Date 03-01-10 (11:35 AM)

Malappuram Fan

ഈ വര്‍ഷത്തെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹിറ്റുകള്‍ - 1.ലൌഡ് സ്പീക്കര്‍ 2.പഴശ്ശിരാജാ 3.കേരള കഫെ 4.പാലേരി മാണിക്യം 5.ചട്ടമ്പിനാട് 6.ഡാഡി കൂള്‍............... പൊളികള്‍ 1.ലവ് ഇന്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ 2.ഈ പട്ടണത്തത്തില്‍ ഭൂതം...................................................... മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ ഹിറ്റുകള്‍ ഒന്നുമില്ല . പൊളികള്‍ 1.റെഡ് ചില്ലീസ് 2.സാഗര്‍ അലിയാസ് ജാക്കി റീലോഡഡ് 3.ഭഗവാന്‍ 4.എയ്ഞ്ചല്‍ ജോണ്‍ 5.ഉന്നൈപ്പൊല്‍ ഒരുവന്‍. ...............അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നവ 1.ഭ്രമരം 2.ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ( പക്ഷെ ഭ്രമരം വലിയ കളക്ഷന്‍ നേടിയില്ല. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് എത്ര കളക്ഷന്‍ നേടുമെന്നു കണ്ടറിയണം)............................
X REPORT ABUSE Date 03-01-10 (11:35 AM)

Malappuram Fan

ഈ വര്‍ഷത്തെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹിറ്റുകള്‍ - 1.ലൌഡ് സ്പീക്കര്‍ 2.പഴശ്ശിരാജാ 3.കേരള കഫെ 4.പാലേരി മാണിക്യം 5.ചട്ടമ്പിനാട് 6.ഡാഡി കൂള്‍............... പൊളികള്‍ 1.ലവ് ഇന്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ 2.ഈ പട്ടണത്തത്തില്‍ ഭൂതം...................................................... മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ ഹിറ്റുകള്‍ ഒന്നുമില്ല . പൊളികള്‍ 1.റെഡ് ചില്ലീസ് 2.സാഗര്‍ അലിയാസ് ജാക്കി റീലോഡഡ് 3.ഭഗവാന്‍ 4.എയ്ഞ്ചല്‍ ജോണ്‍ 5.ഉന്നൈപ്പൊല്‍ ഒരുവന്‍. ...............അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നവ 1.ഭ്രമരം 2.ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ( പക്ഷെ ഭ്രമരം വലിയ കളക്ഷന്‍ നേടിയില്ല. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് എത്ര കളക്ഷന്‍ നേടുമെന്നു കണ്ടറിയണം)............................
X REPORT ABUSE Date 03-01-10 (11:35 AM)

RAJ

മോഹന്‍ലാലും...മമ്മൂട്ടിയും..എറ്റുമുട്ടുംബൊള്‍...എന്നും..വിജയ0..ലാലിനു തന്നെ..മാട0ബിയും...രാവണപ്രഭുവും, കീര്‍തിചക്രയും..ഭ്രമരവും...ബാലെട്ടനും.. ....ഒരു പാട്..ഒരു പാട്...സിനിമകള്‍...നമ്മുക്കു..മുന്നിലുഡ്.. ഇവിടെയും..അതു തന്നെ.. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ...മലയാളത്തിന്‍റെ സൂപ്പ്ര്‍ ഹിറ്റ് ആകുംബൊള്‍....പഴസ്സിരാജയിലെ..മമ്മൂറ്റിയുടെ അഭിനയ0..പൊലെ..വെറും..നൊക്കു കുത്തി യാവനെ....മമ്മൂക്ക ക്കും.. മലപ്പുറ്0 ആരാധകര്‍ക്കു0...കഴിയുന്നുള്ളൂ
X REPORT ABUSE Date 02-01-10 (05:30 PM)

RAJ

മോഹന്‍ലാലും...മമ്മൂട്ടിയും..എറ്റുമുട്ടുംബൊള്‍...എന്നും..വിജയ0..ലാലിനു തന്നെ..മാട0ബിയും...രാവണപ്രഭുവും, കീര്‍തിചക്രയും..ഭ്രമരവും...ബാലെട്ടനും.. ....ഒരു പാട്..ഒരു പാട്...സിനിമകള്‍...നമ്മുക്കു..മുന്നിലുഡ്.. ഇവിടെയും..അതു തന്നെ.. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ...മലയാളത്തിന്‍റെ സൂപ്പ്ര്‍ ഹിറ്റ് ആകുംബൊള്‍....പഴസ്സിരാജയിലെ..മമ്മൂറ്റിയുടെ അഭിനയ0..പൊലെ..വെറും..നൊക്കു കുത്തി യാവനെ....മമ്മൂക്ക ക്കും.. മലപ്പുറ്0 ആരാധകര്‍ക്കു0...കഴിയുന്നുള്ളൂ
X REPORT ABUSE Date 02-01-10 (05:29 PM)

RAJ

മോഹന്‍ലാലും...മമ്മൂട്ടിയും..എറ്റുമുട്ടുംബൊള്‍...എന്നും..വിജയ0..ലാലിനു തന്നെ..മാട0ബിയും...രാവണപ്രഭുവും, കീര്‍തിചക്രയും..ഭ്രമരവും...ബാലെട്ടനും.. ....ഒരു പാട്..ഒരു പാട്...സിനിമകള്‍...നമ്മുക്കു..മുന്നിലുഡ്.. ഇവിടെയും..അതു തന്നെ.. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ...മലയാളത്തിന്‍റെ സൂപ്പ്ര്‍ ഹിറ്റ് ആകുംബൊള്‍....പഴസ്സിരാജയിലെ..മമ്മൂറ്റിയുടെ അഭിനയ0..പൊലെ..വെറും..നൊക്കു കുത്തി യാവനെ....മമ്മൂക്ക ക്കും.. മലപ്പുറ്0 ആരാധകര്‍ക്കു0...കഴിയുന്നുള്ളൂ
X REPORT ABUSE Date 02-01-10 (05:29 PM)

RAJ

മോഹന്‍ലാലും...മമ്മൂട്ടിയും..എറ്റുമുട്ടുംബൊള്‍...എന്നും..വിജയ0..ലാലിനു തന്നെ..മാട0ബിയും...രാവണപ്രഭുവും, കീര്‍തിചക്രയും..ഭ്രമരവും...ബാലെട്ടനും.. ....ഒരു പാട്..ഒരു പാട്...സിനിമകള്‍...നമ്മുക്കു..മുന്നിലുഡ്.. ഇവിടെയും..അതു തന്നെ.. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ...മലയാളത്തിന്‍റെ സൂപ്പ്ര്‍ ഹിറ്റ് ആകുംബൊള്‍....പഴസ്സിരാജയിലെ..മമ്മൂറ്റിയുടെ അഭിനയ0..പൊലെ..വെറും..നൊക്കു കുത്തി യാവനെ....മമ്മൂക്ക ക്കും.. മലപ്പുറ്0 ആരാധകര്‍ക്കു0...കഴിയുന്നുള്ളൂ
X REPORT ABUSE Date 02-01-10 (05:29 PM)

RAJ

മോഹന്‍ലാലും...മമ്മൂട്ടിയും..എറ്റുമുട്ടുംബൊള്‍...എന്നും..വിജയ0..ലാലിനു തന്നെ..മാട0ബിയും...രാവണപ്രഭുവും, കീര്‍തിചക്രയും..ഭ്രമരവും...ബാലെട്ടനും.. ....ഒരു പാട്..ഒരു പാട്...സിനിമകള്‍...നമ്മുക്കു..മുന്നിലുഡ്.. ഇവിടെയും..അതു തന്നെ.. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ...മലയാളത്തിന്‍റെ സൂപ്പ്ര്‍ ഹിറ്റ് ആകുംബൊള്‍....പഴസ്സിരാജയിലെ..മമ്മൂറ്റിയുടെ അഭിനയ0..പൊലെ..വെറും..നൊക്കു കുത്തി യാവനെ....മമ്മൂക്ക ക്കും.. മലപ്പുറ്0 ആരാധകര്‍ക്കു0...കഴിയുന്നുള്ളൂ
X REPORT ABUSE Date 02-01-10 (05:29 PM)

Malappuram Fan

ഈ വര്‍ഷത്തെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹിറ്റുകള്‍ - 1.ലൌഡ് സ്പീക്കര്‍ 2.പഴശ്ശിരാജാ 3.കേരള കഫെ 4.പാലേരി മാണിക്യം 5.ചട്ടമ്പിനാട് 6.ഡാഡി കൂള്‍............... പൊളികള്‍ 1.ലവ് ഇന്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ 2.ഈ പട്ടണത്തത്തില്‍ ഭൂതം...................................................... മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ ഹിറ്റുകള്‍ ഒന്നുമില്ല . പൊളികള്‍ 1.റെഡ് ചില്ലീസ് 2.സാഗര്‍ അലിയാസ് ജാക്കി റീലോഡഡ് 3.ഭഗവാന്‍ 4.എയ്ഞ്ചല്‍ ജോണ്‍ 5.ഉന്നൈപ്പൊല്‍ ഒരുവന്‍. ...............അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നവ 1.ഭ്രമരം 2.ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ( പക്ഷെ ഭ്രമരം വലിയ കളക്ഷന്‍ നേടിയില്ല. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് എത്ര കളക്ഷന്‍ നേടുമെന്നു കണ്ടറിയണം)...............................
X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (01:29 PM)

Malappuram Fan

ഈ വര്‍ഷത്തെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹിറ്റുകള്‍ - 1.ലൌഡ് സ്പീക്കര്‍ 2.പഴശ്ശിരാജാ 3.കേരള കഫെ 4.പാലേരി മാണിക്യം 5.ചട്ടമ്പിനാട് 6.ഡാഡി കൂള്‍............... പൊളികള്‍ 1.ലവ് ഇന്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ 2.ഈ പട്ടണത്തത്തില്‍ ഭൂതം...................................................... മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ ഹിറ്റുകള്‍ ഒന്നുമില്ല . പൊളികള്‍ 1.റെഡ് ചില്ലീസ് 2.സാഗര്‍ അലിയാസ് ജാക്കി റീലോഡഡ് 3.ഭഗവാന്‍ 4.എയ്ഞ്ചല്‍ ജോണ്‍ 5.ഉന്നൈപ്പൊല്‍ ഒരുവന്‍. ...............അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നവ 1.ഭ്രമരം 2.ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ( പക്ഷെ ഭ്രമരം വലിയ കളക്ഷന്‍ നേടിയില്ല. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് എത്ര കളക്ഷന്‍ നേടുമെന്നു കണ്ടറിയണം)...............................
X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (01:28 PM)