ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Govind

കാണിക്കുവാനുള്ളത് കാണിച്ചാല്‍ രക്ഷപ്പെടും.
X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (11:49 AM)

clapzz

UNLIMITED ENTERTAINMENT HINDI , TAMIL , MALAYALAM , TELUGU , KANNADA , ENGLISH MOVIE PORTAL WATCH:- WWW.CLAPZZ.COM
X REPORT ABUSE Date 29-12-09 (09:30 PM)

clapzz

UNLIMITED ENTERTAINMENT HINDI , TAMIL , MALAYALAM , TELUGU , KANNADA , ENGLISH MOVIE PORTAL WATCH:- WWW.CLAPZZ.COM
X REPORT ABUSE Date 29-12-09 (09:29 PM)

sreelatha

നാടന്‍ വെഷങ്ങളില്‍ മീന ശരിക്കും മിന്നും.
X REPORT ABUSE Date 14-12-09 (06:56 PM)

sreelatha

മീന നല്ല പക്വതയുള്ള നടിയാണ്.അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള്‍ തീര്‍ച്ചയായും തരംഗം സ്രിഷ്ടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും
X REPORT ABUSE Date 14-12-09 (06:55 PM)

thilothama

ഈവല്ലും രക്ഷാപെദുകായില്ല
X REPORT ABUSE Date 14-12-09 (05:47 PM)

shiju.p.p

മീനയുദെ ചുണ്ടുകള്‍ കാനുംബൊഴാനു കൊന്‍റ്രൊല്‍ പൊകുന്നത്
X REPORT ABUSE Date 14-12-09 (04:59 PM)

binu

ഇന്ന്യെങില്ലും ഒന്നു നിര്‍തിക്കൊദയൂ
X REPORT ABUSE Date 14-12-09 (04:22 PM)

kailas

അവലുദെ ഫമില്യ് ലിഫും സ്പൊഇല്‍ ആകാന്‍ പൊകുന്നു
X REPORT ABUSE Date 14-12-09 (03:59 PM)

bau

പിന്നെ
X REPORT ABUSE Date 14-12-09 (03:31 PM)