ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

sajil areacode

അഭിവാദ്യങ്ങള്‍........
X REPORT ABUSE Date 14-12-09 (10:39 PM)

SAJEEV SASI

shibin will get that sure.
X REPORT ABUSE Date 14-12-09 (09:17 PM)

kuttosssan

അഭിവാദ്യങ്ങള്‍........
X REPORT ABUSE Date 14-12-09 (07:42 PM)

silan

അഭിവാദ്യങ്ങള്‍ സഖാവെ അഭിവാദ്യങ്ങള്‍........
X REPORT ABUSE Date 14-12-09 (07:15 PM)

Swagat

നല്ലത്
X REPORT ABUSE Date 14-12-09 (05:41 PM)

zackariaMM

അങ്ങിനെസംഭവിച്ചാല്‍ നമുക്കഅഭിമാനിക്കാം മറ്റേതുമൂന്നാം രാജ്യങ്ങളുടെ നോട്ടിനെക്കാള്‍ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട സാങ്കേതികതയും കലാമൂല്ല്യവും നമ്മുടെ നോട്ടുകളുടെ പ്രത്യേകതതന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആകലാമൂല്യത്തിനുപിന്നില്‍ ഒരു മയാളിയുടെ കൈയാണെങ്കില്‍ നമുക്കൊരുപൊന്‍ തൂവല്‍കൂടി ഷിബിന് ആശംസകള്‍ നേരുന്നു
X REPORT ABUSE Date 14-12-09 (04:51 PM)

sameer

വിരിയട്ടെ
X REPORT ABUSE Date 14-12-09 (04:15 PM)