ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

UMMER

മുലമൂഞ്ചിയല് മതി
X REPORT ABUSE Date 15-12-09 (03:48 PM)

kps-ponmala

ഇങെനയുളള കാര്യങള്‍ േഫാേട്ടായും െവച് അചടിക്കുകയും അദിനു ഒരു ചര്‍ചക് വിടുകയും ചെയ്യാന് മാത്രം അതപദിെചാ നമ്മുെട സംസ്കാരം?
X REPORT ABUSE Date 15-12-09 (12:51 PM)

kiss

മുലവ വലുതവാന്‍ നല്ലവണ്ണം പിടിചുകളിചാല്‍ മതി
X REPORT ABUSE Date 14-12-09 (01:04 PM)

saifu

ഹ്
X REPORT ABUSE Date 26-04-11 (01:04 AM)

Abdul Azeez

എല്ലതിനും ഒരു ചര്‍ച,നിങല്‍ക് വെരെ പനി ഒന്നുമില്ലെ.
X REPORT ABUSE Date 14-12-09 (06:59 AM)

imran

ആര്‍ സര്‍ജറി ചെയ്ദാലും ഞ്ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഗ്യാപ്പ് കണ്ടാമദി
X REPORT ABUSE Date 13-12-09 (07:54 PM)

sakeer

ഈ ''അവിഞ്ഞ'' വിഷയത്തില്‍ എന്തിനാണൊരു ചര്‍ച്ച?.ഇതൊന്ന് അബ്യൂസ് ചെയ്യരുതോ?.
X REPORT ABUSE Date 13-12-09 (03:52 PM)