ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

silan

എന്തായാലും ഇന്ത്യയും കാര്‍ബണ്‍ വാതകങ്ങളുടെ അളവ് കുറച്ചേ തീരൂ. അതിനു വേണ്ട നടപടികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ എടുക്കണം.
X REPORT ABUSE Date 14-12-09 (07:21 PM)