ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

VHS

അന്നാമ്മ പറഞ്ഞത ഒരു നല്ല പോയിന്‍റ് ആണേ
X REPORT ABUSE Date 17-05-08 (03:25 PM)

VHS

പുതുവര്‍ഷാഘോഷം സ്‌ത്രീപീഡവേദീകളൂഡേ ഒരു ഉദാഹറണം മാത്രമാണ്
X REPORT ABUSE Date 17-05-08 (03:16 PM)

annamma

I cannot understand what is the meaning of wearing up the rules and regulation for ladies and girls only there in kerala people and their mentalities. For eg. daybefore yesterday there is a big programm of IDEA STAR SINGER for selecting winners and giving their presentations etc, etc. In this programm I have always wachted Miss. Ranjini, she on 19th of April for this programm weared saree with what? was it a right blouse she weared on the stage of idea star singer on the special day? she weared saree but not a right model blouse or a cuted blouse for saree dress.. I think in some situation and for somebody this the opinion is very wrong about clothings for girls and ladies, on the occassion of idea star singer for Ranjini nothing is happened there, whole world has seen her with this dress, I object your opinion about wearing the dresses but the menatality of the people must be developed they must travel more and contact and see more people how they are. There in India and kerala t
X REPORT ABUSE Date 22-04-08 (11:38 AM)

Bindu Suresh

Girls should know what is good or bad. How wear proper dress. Don't imitate fashions. They should avoid such circumstances.
X REPORT ABUSE Date 11-01-08 (03:48 PM)

josemon

യെസ്
X REPORT ABUSE Date 06-01-08 (10:09 PM)