ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

INDIAN

മദനി തീവ്രവാദിയല്ല്ന്ന് തെലിയും അപ്പൊല്‍ മദനിയെ എല്ലാര്‍ക്കും വെന്നമ്
X REPORT ABUSE Date 13-12-09 (09:50 AM)

jose

കൊഗ്രസ് ബെദ്ധഅം മുസ്ലിഗല്‍ തിവ്രവാദതിന്‍ ഉപയൊഗിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 13-12-09 (02:57 AM)

arun

കൊഗ്രസ് ഇഗനെ പറ്റുമൊ! സി പി എം is great!!
X REPORT ABUSE Date 13-12-09 (02:51 AM)

Arun

just see 2 newspaper clippings one 9 months before and one of today's. a) 22 Mar 09 - "When Madhani was imprisoned for years without trial, all the parties except the RSS and BJP reacted against the injustice. It is the duty of the LDF to attract those coming out of communal parties to the secular side,"he said. Pinarayi said that though there were widespread complaints that the Central investigating agencies, which probed the cases of terrorist attack, wilfully targeted the members of Muslim community, the investigations into such incidents by the state police did not give any room for such complaints b) 12 Dec 2009 - "NEW DELHI: In a major embarrassment for the CPM, the Kerala police on Friday named Islamist leader Abdul Nasser Madani’s wife Sufiya Madani as an accused in the Kalamassery bus burning incident, allegedly choreographed by arrested south India commander of the Lashkar-e-Taiba, Thadiyantavide Nazeer. The chargesheet said Sufiya Madani was part of the conspiracy
X REPORT ABUSE Date 13-12-09 (12:43 AM)

bhargavan

cpm leaders to be questioned how much money they have taken from madiny to make him a collition partner in left wing. Congrats to vs for his strong objections shown during that period.
X REPORT ABUSE Date 12-12-09 (03:36 PM)

sivaalu

സി പി എം നു എപ്പൊഴും താമസിച്ചെ വിവെകം ഉണ്റ്റാകു. പണ്ടു എം. വീ. രാഘവനെതിരെയും ഇതെ രീതിയഇല്‍ നറ്റപദി എദുതു, അന്ന്നു മദനിയെ കൂടെ കൊണ്ടൂ പൊകരുതു എന്നു പരഞതിനാനു പാവം അചു മമനെ പി ബി യില്‍ നിന്നു പുരത്താക്കി. ഇപ്പൊള്‍ തിരിച്ചെദുക്കുമൊ? പാര്‍ട്ടിയുറ്റെ തെറ്റു പാര്‍ട്ടഇ തിരുത്തുമ്പൊല്‍ സത്ത്യം പരഞ അചു മാമന്‍ പാര്‍റ്റ്യില്‍ ഇല്ലാത്തതു പൊലെ ആനു. സി പി എം നു എപ്പൊഴും പതുക്കെയെ ബുധ്ദി വരഊ. പാര്‍ട്ടി തെറ്റയ വഴി പൊകുന്നു എന്നു പരഞ അച്ചു മമനെ ഭ്രാന്തന്‍ എന്നു വരെ പറഞു. ഇന്നു അതു തിരുത്തന്‍ തയ്യരനൊ?
X REPORT ABUSE Date 12-12-09 (02:24 PM)

Aji M Jose

next cpm will admit the movement against the socalled naxells be another mistake.When morethan 40 % of the population starving,how can the force can check it.The cpm also be come to the present status by makeing underprivileged to see the dreams.
X REPORT ABUSE Date 12-12-09 (02:09 PM)

Nisar

I think not CPM Party did the wrong thing but the very strong argument of Pinarayi Vijayan in favour of madani did orchestrated the whole party behind madani, or people felt like this. Since more than 50% of CPM party men were against such aliance they were not did the courage to say in public except very few like VS and his strong friends. Now the entire Kerala communist patrty member s want to know how much crores of money pinarayi and his close men taked from madani to make him whitewash and to project as innocent in the public. No single partiot in this country will forget the act did by pinarayi against this Nation. He is the traitor of this coutry..............
X REPORT ABUSE Date 12-12-09 (01:54 PM)

sivaalu

Mr. Nizar u r absolutely correct, Now Pinarayi Vijayan not giving any press conference with BSF and Indian Intelligence r supporters of some special community, I think still he is in his smae Stand, bcos he cannot tell any word against Madani.
X REPORT ABUSE Date 12-12-09 (02:27 PM)