ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

k.A.K.Pillai

ഈന്‍ രൊമന്‍റിക് സുബ്ജെക്റ്റ് ഹെ വില്ല് ഷിനെ നൊ ദൌവ്ബ്റ്റ്. അഫ്റ്റെര്‍ അല്ല് ഹെ ഇസ് തെ സഒന്‍ ഒഫ് തെ ഗ്രെഅറ്റ് അക്റ്റൊര്‍ റിസി കപൂര്‍. അല്ല് തെ ബെസ്റ്റ് ഇന്‍ ഹിസ് നെവ് പ്രൊജെക്സ്ക്റ്റ് വിത് റമു. ക്ക് പില്ലൈ-ബരൊദ
X REPORT ABUSE Date 12-12-09 (11:45 AM)

prem

ആരാണ് ഈ ആര്‍ ജീ വി....? ഹ ഹ ഹ...
X REPORT ABUSE Date 11-12-09 (09:12 PM)

aditya

കലക്കി
X REPORT ABUSE Date 12-12-09 (11:02 AM)