ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

dinkdiga

ഇനി അതൊക്കെ പരഞിട്ട് യെന്തുകാരിയം ?
X REPORT ABUSE Date 10-12-09 (11:05 AM)

Shibu

ഹ ഹ ഹാ
X REPORT ABUSE Date 10-12-09 (10:32 AM)

Thomas

May be
X REPORT ABUSE Date 10-12-09 (09:45 AM)

arun

could be some thing right in this news!
X REPORT ABUSE Date 10-12-09 (02:37 AM)