ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

jyama

സമ്മ്തിക്കുനു. prathipakashaTathinodu യൊജിക്കുനു
X REPORT ABUSE Date 10-12-09 (12:28 PM)

naser

mr.chandi ningal bjp vendi kuzhal udarud
X REPORT ABUSE Date 10-12-09 (09:37 AM)

shunakan

സുരെന്ദ്രന്‍(bjp) എന്തെങ്കിലും വിഡ്ഡിതരം പറഞാല്‍ അടുത ദിവസം UDF അതിനു ചെരുന്ന മണ്ഡതരം പറയും, കൂട്ടിനു കുറേ media വിവരമില്ലാതവരും. ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കേസു അട്ടിമറിക്കുന്നതു ഈ വിവര ദൊഷികള്‍. ഈ കഴിഞ 2 വര്‍ഷം എത്ര പ്രമാദമായ കേസുക‍ള്‍ ഇങനെ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു!! ഇനിയും UDF അധികാരതില്‍ വന്നാല്‍, ഉണ്ഡാക്കി വെച്ച ദൊഷങള്‍ തിരിഞു കൊത്തും.
X REPORT ABUSE Date 10-12-09 (02:38 AM)

Muraleedharan

No, never
X REPORT ABUSE Date 09-12-09 (06:18 PM)

AJ

യോജിക്കുന്നില്ല. ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി വീണിടത്ത് കിടന്നുരുളുകയാണ്.
X REPORT ABUSE Date 09-12-09 (06:03 PM)