ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

വേദ വ്യാസന്‍

അങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ ഇല്ലെന്നാ തോന്നുന്നെ, ലിങ്ക് തരാമോ ??
X REPORT ABUSE Date 10-12-09 (10:06 AM)

j

ഒന്നും മനസിലായില്ല.
X REPORT ABUSE Date 09-12-09 (09:11 PM)