ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Ahmad Kabeer

ആദ്യം നമ്മള് ഭൂമിയില്‍ മേലുള്ള കയ്യേറ്റം അവസാനിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ടു യതാറ്ത്ത ദയ്വത്തോട് പ്രാറ്ത്തിക്കൂ. അല്ലാതെ പൂജ നടത്തിയതു കൊണ്ട് ആഗോള താപനം കുറയില്ല.
X REPORT ABUSE Date 10-12-09 (03:19 PM)

Pfsr

തമിഴന്മാര്‍ ഇതിലപ്പുറവും ചെയ്യും
X REPORT ABUSE Date 09-12-09 (06:53 PM)