ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

indian

ഒരു ശരിയായ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസി താങ്കളില്‍ ലജിക്കുന്നു...
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (08:35 PM)

indian 2

india ennath hindum muslimum cristainum adajniyathann
X REPORT ABUSE Date 06-12-09 (09:18 AM)

Nisar

Though I am not supporting the ideology of his organisation, it is for muslims to give the stake on that disputed site, In Pakistan muslims are killing muslims firing indescriminatory in mosques premises while even during niskar time, we -muslims-have to think wht is going wrong in our religion. Instead of claiming for this disputed land, and making political parties to take advantage of our religious sense, we have to correct ourselves first and work for the betterhood of religious harmony in our country. Let Hindus build ram temple there at their holy place and since we have no relevance to that place let we can argue for a Mosque at their own cost near by area for niskar purpose.
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (07:19 PM)

vaz

വര്‍ഗീയത ഒഴിവാക്കൂ
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (06:13 PM)

fahad

yes correct
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (05:53 PM)

sreelatha

ബാബരിമസ്ജിദ് തകര്‍ത്ത് അവിടെ രാമക്ഷെത്രം പണിതാല്‍ എല്ലാമായൊ?
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (05:49 PM)

sreelatha

എന്തിനാണ് അദ്ദെഹം ഇങ്ങനെ സന്തൊഷിക്കുന്നത്? എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ്. ഒരെ ദൈവത്തിന്‍റെ മക്കള്‍. ഹിന്ദുവെന്നൊ ക്രിസ്ത്യാനിയെന്നൊ മുസ്ലിമെന്നൊ ദൈവത്തിന് ഭെദമില്ല. ഇതെല്ലാം നാം പഠിക്കുന്നത് പ്രവ്രുത്തിയില്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ കൂടിയാണ്.അല്ലാതെ പ്രസംഗിക്കാന്‍ മാത്രമല്ല. മതത്തിന്‍റെ പെരില്‍ തമ്മില്‍ തല്ലി ചത്തിട്ട് എന്തു നെടാനാണ്?
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (05:47 PM)

indian 2

correct
X REPORT ABUSE Date 06-12-09 (09:20 AM)

sakeer

സ്വന്തം ആഗ്രഹം സാധിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇതല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനാകൂ.
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (05:23 PM)