ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Ronaldo

ബ്രസീലിനെ വെല്ലാന്‍ ഈ ലൊകതു ആരുന്ദു.
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (09:06 PM)

LIjo

ബ്രസീലിനു അസംശ്കള്‍ ലിജൊ പെരിന്തല്‍മണ്ണ
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (11:33 PM)