ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

arun

ഒരിക്കലും അനുകൂലിക്കാന്‍ പട്ടില്ല friendship and love both are differend things
X REPORT ABUSE Date 28-11-10 (06:33 PM)

anoop

ella, love nekkattilum ethrayo mukalil anu yathartha frndshp.
X REPORT ABUSE Date 16-09-10 (11:47 AM)

guruji

എല്ലാം മനസ്സിന്‍റെ ഒരൊ കലികലല്ലെ!!!! ആനിനു പെന്നിനൊദുല്ലദു പ്രക്രിത്യാ ആകര്‍ഷനമാനു അദിന്മെല്‍ നമ്മുക്കുല്ല നിയന്ദ്രനത്തിനനുസരിച്ചു അദിനുല്ല പെരുകല്‍ മാരുന്നു.
X REPORT ABUSE Date 17-05-10 (02:21 PM)

shalu

തീര്ഛയായും അവര്‍ പരസ്പരം നന്നആയി മന്സ്സിലക്കി പ്രണയിക്കുന്നവരാനു.
X REPORT ABUSE Date 12-03-10 (12:11 PM)

mukesh

പ്രണയവും സൌഹൃദവും തമ്മില്‍ ഒരു ചുംബനത്തിന്‍റെ അകലമേയുള്ളൂവെന്ന വാചകം ഹൃദയം കൊണ്ടെഴുതിയതു പോല....നന്നായിട്ടുണ്ട്..Keep this good writing......
X REPORT ABUSE Date 06-12-09 (06:01 PM)