ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

abdulatheef

അങിനയൊകെഅ ചൊതിചാല്‍
X REPORT ABUSE Date 11-12-09 (06:00 AM)

G

ഒരു പണിയും illathavanu ഇതൊക്കെ news ....................
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (06:26 PM)

sabu

എന്താടാ മമ്മൂട്ടി സ്റ്റോറി മാത്രം മതിയൊ....
X REPORT ABUSE Date 04-12-09 (09:23 PM)

sabu

എന്താടാ മമ്മൂട്ടി സ്റ്റോറി മാത്രം മതിയൊ....
X REPORT ABUSE Date 04-12-09 (09:23 PM)

sabu

എന്താടാ മമ്മൂട്ടി സ്റ്റോറി മാത്രം മതിയൊ....
X REPORT ABUSE Date 04-12-09 (09:23 PM)

sabu

എന്താടാ മമ്മൂട്ടി സ്റ്റോറി മാത്രം മതിയൊ....
X REPORT ABUSE Date 04-12-09 (09:23 PM)

narad

ഇതു എഴുതിയവനു വെറെ പണിയൊന്നുമില്ലെ?
X REPORT ABUSE Date 04-12-09 (06:38 PM)

ss

Ninakkonnum vere paniyilledaaa....the...n...
X REPORT ABUSE Date 03-12-09 (07:22 PM)

binu

പൊധാ കൊപ്പാആ
X REPORT ABUSE Date 03-12-09 (06:48 PM)

imran

പൊടാ പ))))))))))------ കളെ വെറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലെ
X REPORT ABUSE Date 03-12-09 (06:44 PM)

ullas

great news .. wah wah .. :-)
X REPORT ABUSE Date 03-12-09 (06:02 PM)

sanu

നിനക്ക്കൊന്നഉം വെരെ പനിയില്ലെദാആഅ മ്യ്യ്യ് .........................................ആആ
X REPORT ABUSE Date 03-12-09 (05:40 PM)

sanu

നിനക്ക്കൊന്നഉം വെരെ പനിയില്ലെദാആഅ മ്യ്യ്യ് .........................................ആആ
X REPORT ABUSE Date 03-12-09 (05:40 PM)