ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

kundara Kunjumon

മൈ രന്‍
X REPORT ABUSE Date 11-12-09 (03:47 PM)

binil

യാആ.........
X REPORT ABUSE Date 08-12-09 (10:58 AM)

joy

its a good move
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (11:16 PM)

sameer illikkal

ഷരി
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (05:47 PM)

aantony

പോടാ നാ റി
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (09:40 PM)

aantony

പോടാ നാ റി
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (09:40 PM)