ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

naharu

ഇന്നുള്ള രാഷ്റ്റ്രിയ നതാക്കന്‍ മാരില്‍ യാറ്റവും മുസ്ലിംകല്‍ അഗീകരികുന്ന നതാവാണ് മുരളി അതാണ് രമാഷിന്ന് മുരളിയൊട് രമാഷിന്ന് ഉള്ള താഷിവും വര്‍ഗിയവാതി ഒന്നാസ്ദാനം രമാഷ് 2 പിണറായി 3 ഉമ്മന്‍ 4 മഹതനി 5അഹമത്
X REPORT ABUSE Date 15-12-09 (02:33 PM)

nishkalankan

പാവം......ഇപ്പൊള്‍ .പന്നി പനിയും വന്നു......... ആലി പഴം പൂത്തപൊള്‍...കാക്കയ്ക് വായ്പുണ്ണ്.......
X REPORT ABUSE Date 15-12-09 (01:28 PM)

suroor

പന്നിപ്പനി
X REPORT ABUSE Date 14-12-09 (09:41 PM)

n

നൊ
X REPORT ABUSE Date 13-12-09 (02:30 PM)

mirdas

noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
X REPORT ABUSE Date 10-12-09 (10:03 PM)

SUBI

100% ഉറപ്പ്
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (12:26 PM)

Aby

അവന്‍റെ കയ്യിലിരുപ്പ് മാറ്റിയാല്‍ മതി. അവനു ടീമില്‍ നില്‍ക്കാനാകും
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (10:46 AM)

Albert

He might be able to survive if he's matured a little more. With his present behaviour pattern, it is a bit tough.
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (08:16 AM)

rizal

kittathirunnal santhosham
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (03:39 AM)

rizal

kittathirunnal santhosham
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (03:39 AM)

ansari

yes,sree athe theliyichu kazhinju
X REPORT ABUSE Date 04-12-09 (11:37 PM)

SUNEER BABU .P

yes shree indian teemil ok
X REPORT ABUSE Date 03-12-09 (11:13 PM)

abdullah

അഹഗരം ഒയിവകിയല്‍ സ്ഥാനം നിലനിര്‍തം
X REPORT ABUSE Date 03-12-09 (11:50 AM)