ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

jk

ഇത് പന്‍റെ ചെയ്തു വരരുല്ല ഒരു കറ്റ്യം പുരതയി അത്രെയെ ഉല്ലു പിന്നെ സ്രീ കൊവിലില്‍ എന്ധു ചെയ്യാന്‍ എല്ലതിനും മിന്ദപ്രനി ദഈവം സാക്ഷി അല്ലെ???////??? evav nale ellam divam cheythathanennum parayum athu pavam janam vishvasikkukayum ???
X REPORT ABUSE Date 03-12-09 (10:38 PM)

arun

ക്രിഷ്നാ ഭതതഎന്‍!!!!
X REPORT ABUSE Date 03-12-09 (03:13 AM)

sameer illikkal

ഇവനാരാ മൊന്‍
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (05:35 PM)

arun

എല്ലൌം ലിലകല്‍!!
X REPORT ABUSE Date 03-12-09 (03:15 AM)

dillep lal

Thera ma key choode
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (04:56 PM)

arun

krishനാ! നി കദാ!!
X REPORT ABUSE Date 03-12-09 (03:19 AM)