ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

kishor d kootungal

ഇ ചിത്രം ഞആന്‍ കന്ന്റ്റില്ലാ
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (09:57 PM)

bhargavan

yes.
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (05:24 PM)

sakeer

വൈകി കിട്ടുന്ന വിധി പ്രയോജനമില്ലാതെയാകുന്നെന്നുള്ള കാര്യം ജുഡീഷ്യറിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ലേ?
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (03:50 PM)

shajeer

it is grate filem
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (03:27 PM)

Muraleedharan

Yes,deffinetly
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (02:25 PM)

sree

എന്താ സംശയം ഈ ചൊദ്യം തന്നെ അനാവശ്യമണു
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (01:23 PM)

ajith

Sure,Film dept pls take qualified director's in the juryyyyyyyyyyyy
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (01:22 PM)

sameer illikkal

തീര്‍ച്യാ
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (12:36 PM)

ramu

തീര്‍ചയായും..............
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (11:53 AM)