ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

jj

POOTILAGADI MAKKALE MAMMOOTY FANSE......NINGALORU KARAYM MANASILAKKAM. MAMMOTY MOHANLAL COMPARISON ONNU CHECKKU CHEYYU........1) ACTING, 2) GLAMOUR, 3), FIGHTING, 4) DANCING 5) SINGING, 6) FLEXIBILY( ACTING WITH BODY).... ITHRAUM VECHU NOKUUU.... ADHYATHE 1,2 MATHRAM MAMMOOTIKKU AVAKASAPETTATHANU... ENNAL 1,2,3,4,5,6, ELLAM MOHANLALILI VAZHANGUTHANNU
X REPORT ABUSE Date 27-03-10 (12:48 PM)

Malappuram Fan

ഈ വര്‍ഷത്തെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹിറ്റുകള്‍ - 1.ലൌഡ് സ്പീക്കര്‍ 2.പഴശ്ശിരാജാ 3.കേരള കഫെ 4.പാലേരി മാണിക്യം 5.ചട്ടമ്പിനാട് 6.ഡാഡി കൂള്‍............... പൊളികള്‍ 1.ലവ് ഇന്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ 2.ഈ പട്ടണത്തത്തില്‍ ഭൂതം...................................................... മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ ഹിറ്റുകള്‍ ഒന്നുമില്ല . പൊളികള്‍ 1.റെഡ് ചില്ലീസ് 2.സാഗര്‍ അലിയാസ് ജാക്കി റീലോഡഡ് 3.ഭഗവാന്‍ 4.എയ്ഞ്ചല്‍ ജോണ്‍ 5.ഉന്നൈപ്പൊല്‍ ഒരുവന്‍. ...............അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നവ 1.ഭ്രമരം 2.ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ( പക്ഷെ ഭ്രമരം വലിയ കളക്ഷന്‍ നേടിയില്ല. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് എത്ര കളക്ഷന്‍ നേടുമെന്നു കണ്ടറിയണം)............................
X REPORT ABUSE Date 03-01-10 (11:37 AM)

Malappuram Fan

ഈ വര്‍ഷത്തെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹിറ്റുകള്‍ - 1.ലൌഡ് സ്പീക്കര്‍ 2.പഴശ്ശിരാജാ 3.കേരള കഫെ 4.പാലേരി മാണിക്യം 5.ചട്ടമ്പിനാട് 6.ഡാഡി കൂള്‍............... പൊളികള്‍ 1.ലവ് ഇന്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ 2.ഈ പട്ടണത്തത്തില്‍ ഭൂതം...................................................... മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ ഹിറ്റുകള്‍ ഒന്നുമില്ല . പൊളികള്‍ 1.റെഡ് ചില്ലീസ് 2.സാഗര്‍ അലിയാസ് ജാക്കി റീലോഡഡ് 3.ഭഗവാന്‍ 4.എയ്ഞ്ചല്‍ ജോണ്‍ 5.ഉന്നൈപ്പൊല്‍ ഒരുവന്‍. ...............അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നവ 1.ഭ്രമരം 2.ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ( പക്ഷെ ഭ്രമരം വലിയ കളക്ഷന്‍ നേടിയില്ല. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് എത്ര കളക്ഷന്‍ നേടുമെന്നു കണ്ടറിയണം)............................
X REPORT ABUSE Date 03-01-10 (11:37 AM)

Malappuram Fan

ഈ വര്‍ഷത്തെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹിറ്റുകള്‍ - 1.ലൌഡ് സ്പീക്കര്‍ 2.പഴശ്ശിരാജാ 3.കേരള കഫെ 4.പാലേരി മാണിക്യം 5.ചട്ടമ്പിനാട് 6.ഡാഡി കൂള്‍............... പൊളികള്‍ 1.ലവ് ഇന്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ 2.ഈ പട്ടണത്തത്തില്‍ ഭൂതം...................................................... മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ ഹിറ്റുകള്‍ ഒന്നുമില്ല . പൊളികള്‍ 1.റെഡ് ചില്ലീസ് 2.സാഗര്‍ അലിയാസ് ജാക്കി റീലോഡഡ് 3.ഭഗവാന്‍ 4.എയ്ഞ്ചല്‍ ജോണ്‍ 5.ഉന്നൈപ്പൊല്‍ ഒരുവന്‍. ...............അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നവ 1.ഭ്രമരം 2.ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ( പക്ഷെ ഭ്രമരം വലിയ കളക്ഷന്‍ നേടിയില്ല. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് എത്ര കളക്ഷന്‍ നേടുമെന്നു കണ്ടറിയണം)............................
X REPORT ABUSE Date 03-01-10 (11:37 AM)

Malappuram Fan

ഈ വര്‍ഷത്തെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹിറ്റുകള്‍ - 1.ലൌഡ് സ്പീക്കര്‍ 2.പഴശ്ശിരാജാ 3.കേരള കഫെ 4.പാലേരി മാണിക്യം 5.ചട്ടമ്പിനാട് 6.ഡാഡി കൂള്‍............... പൊളികള്‍ 1.ലവ് ഇന്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ 2.ഈ പട്ടണത്തത്തില്‍ ഭൂതം...................................................... മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ ഹിറ്റുകള്‍ ഒന്നുമില്ല . പൊളികള്‍ 1.റെഡ് ചില്ലീസ് 2.സാഗര്‍ അലിയാസ് ജാക്കി റീലോഡഡ് 3.ഭഗവാന്‍ 4.എയ്ഞ്ചല്‍ ജോണ്‍ 5.ഉന്നൈപ്പൊല്‍ ഒരുവന്‍. ...............അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നവ 1.ഭ്രമരം 2.ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ( പക്ഷെ ഭ്രമരം വലിയ കളക്ഷന്‍ നേടിയില്ല. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് എത്ര കളക്ഷന്‍ നേടുമെന്നു കണ്ടറിയണം)............................
X REPORT ABUSE Date 03-01-10 (11:37 AM)

Malappuram Fan

ഈ വര്‍ഷത്തെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹിറ്റുകള്‍ - 1.ലൌഡ് സ്പീക്കര്‍ 2.പഴശ്ശിരാജാ 3.കേരള കഫെ 4.പാലേരി മാണിക്യം 5.ചട്ടമ്പിനാട് 6.ഡാഡി കൂള്‍............... പൊളികള്‍ 1.ലവ് ഇന്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ 2.ഈ പട്ടണത്തത്തില്‍ ഭൂതം...................................................... മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ ഹിറ്റുകള്‍ ഒന്നുമില്ല . പൊളികള്‍ 1.റെഡ് ചില്ലീസ് 2.സാഗര്‍ അലിയാസ് ജാക്കി റീലോഡഡ് 3.ഭഗവാന്‍ 4.എയ്ഞ്ചല്‍ ജോണ്‍ 5.ഉന്നൈപ്പൊല്‍ ഒരുവന്‍. ...............അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നവ 1.ഭ്രമരം 2.ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ( പക്ഷെ ഭ്രമരം വലിയ കളക്ഷന്‍ നേടിയില്ല. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് എത്ര കളക്ഷന്‍ നേടുമെന്നു കണ്ടറിയണം)............................
X REPORT ABUSE Date 03-01-10 (11:36 AM)

Malappuram Fan

ഈ വര്‍ഷത്തെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹിറ്റുകള്‍ - 1.ലൌഡ് സ്പീക്കര്‍ 2.പഴശ്ശിരാജാ 3.കേരള കഫെ 4.പാലേരി മാണിക്യം 5.ചട്ടമ്പിനാട് 6.ഡാഡി കൂള്‍............... പൊളികള്‍ 1.ലവ് ഇന്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ 2.ഈ പട്ടണത്തത്തില്‍ ഭൂതം...................................................... മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ ഹിറ്റുകള്‍ ഒന്നുമില്ല . പൊളികള്‍ 1.റെഡ് ചില്ലീസ് 2.സാഗര്‍ അലിയാസ് ജാക്കി റീലോഡഡ് 3.ഭഗവാന്‍ 4.എയ്ഞ്ചല്‍ ജോണ്‍ 5.ഉന്നൈപ്പൊല്‍ ഒരുവന്‍. ...............അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നവ 1.ഭ്രമരം 2.ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ( പക്ഷെ ഭ്രമരം വലിയ കളക്ഷന്‍ നേടിയില്ല. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് എത്ര കളക്ഷന്‍ നേടുമെന്നു കണ്ടറിയണം)............................
X REPORT ABUSE Date 03-01-10 (11:36 AM)

ka

ഒഹ്ഹ് പിന്നെ, hbo pashassiraja vangi ulathum, avathar 2012 nte okke munpil pashassi raja ulathum..............
X REPORT ABUSE Date 29-12-09 (10:50 PM)

ANTONY

പഴശ്ശി രാജയിലെ സഹനടനായ മമ്മൂട്ടി...കാശുകൊടുത്ത്... എവിടേല്ലാമാണെടെ കള്ളം എഴുതിപ്പിക്കുന്നത്...പാവം ഗോകുലം സിര്‍,...എച്.ബി.ഒ...എവിടെ കാണിക്കാനാണു.. ഈ പടം വാങുന്നത്...ഇത്..മത്സരിക്കാന്‍ ... പോകുന്നത്..2012നോടും,ടൈറ്റാനിക്കിനോടും, ഇന്ഡിപേന്ഡന്സ് ഡെയോടും...ഒന്നു പോടെ...
X REPORT ABUSE Date 12-12-09 (02:31 PM)

reju

ഇല്ല M.T. yudethanekil kollam
X REPORT ABUSE Date 09-12-09 (08:46 PM)

babu

ഈ ഹിറ്റ് ചര്‍റ്റ് ഷരിയല്ല... ente opinion 1. pazhassiraja 2. palerimanikyam 3. neela thamara 4. my big father 5. gulmal 6 kerala cafe 7 kappal muthalali 8. uttara swyam varam 9. chemistry 10. robin hood
X REPORT ABUSE Date 09-12-09 (08:45 PM)

akhi

1.താണ്ടവം2.കൊല്ലെജ്കുമാരന്‍.3]വാമനപുരംബസ് റുട്ട്..4]അലിഭായ്...5]കിലിചുണ്ടന്‍ മാംബഴം..6]ഹരിഹരന്പിള്ള ഹപ്പിയാണു..7}ഇന്നതെത് ചിന്താവിഷയം..8] സ്രദ് ധ 9] വര്‍ണ്ണപ്പകിട്ടു10}രെഡ് ചില്ലിസ് 11}ബാബ കല്യാനി12]റോക്ക് അന്ഡ് റൊള്‍.13]ഒളീംഭ്യന്‍ അന്തൊണി ആദം14]ഉടയൊന്‍.15]ഫൊറ്റൊഗ്രഫെര്‍16]ചന്ദ്രൊല്‍സവം17]കിലുക്കം.കിലുകിലുക്കം18കാക്കക്കുയില്‍19]മിസ്റ്റെര്‍ ബ്രഹ്മചാരി.20]ഒന്നാമന്‍.21]മന്ത്രികം.22]ചതുരംഗം.23]സാഗര്‍ എലിയാസ് ജക്കി.. 24]വടക്കുംനതന്‍.25]മിഴികല്‍.സാക്ഷി.26]പകല്‍ നക്ഷത്രങല്‍.27]ഫ്ലാഷ്.28]ദെവദൂതന്‍..29]ആകശഗൊപുരം..30]വാനപ്രസ്തം..31]കാലാപാനി..32}മഹാസമുദ്രം33]പരദെശീ.34]നാട്ടുരാജാവു35]അയാള്‍ കത എഴുതുകയാണു...36]ഭ്രമരം.37]വിസ്മയതുംബതു...38]ഭഗവാന്‍....39]കന്മതം...40]..സദയം...41]കുരുക്ഷെത്ര.42]അഞെല്‍ ജൊഹ്ന്‍..43]പിന്‍ ഗാമി...44]ഒരു യാത്രമൊഴി..45]രക്ത സക്ഷികല്‍ സിന്ധാബാദ്.46]ലൈഫ് ഇസ് ബുറ്റിഫുല്‍.47]ഉന്നതങലില്‍.48]വാന്‍റെഡ്..49]അച്ചനെയാനെനിക്കിഷ്ടം.50]മംബഴക്കലം.51]ഗുരു.52ദി പ്രിന്‍ സ്..53]തചൊളീ വര്‍ഗിസ് ചെകവര്‍54]ഇരുവര്‍55]പൊപ്കൊര്‍ന്‍56]ആഗ്57]കംബനി58]എയ്റ്റാക്സി..സ്തലമില്ല ഇനിയും ഉണ്ടൂ
X REPORT ABUSE Date 09-12-09 (06:59 PM)

Biju

പഴശ്ശിരാജ യുടെ പെര് മാറ്റി..കുംങ്കന്‍ എന്നൊ.. .. തലക്കല്‍ ചന്തുവെന്നൊ..പെരിടണ0.. സിനിമയില്‍ പഴശ്ശിരാജക്ക്..പ്രാധാന്യ0 ഒന്നു മില്ല..
X REPORT ABUSE Date 09-12-09 (09:25 AM)

Biju

പഴശ്ശിരാജ യുടെ പെര് മാറ്റി..കുംങ്കന്‍ എന്നൊ.. .. തലക്കല്‍ ചന്തുവെന്നൊ..പെരിടണ0.. സിനിമയില്‍ പഴശ്ശിരാജക്ക്..പ്രാധാന്യ0 ഒന്നു മില്ല..
X REPORT ABUSE Date 09-12-09 (09:25 AM)

tinu

പഴഷിയുദെ ചരിത്രവിജയം മലയാലിയുദെ അഭിമാനം
X REPORT ABUSE Date 08-12-09 (11:51 PM)

tinu

പഴഷിയുദെ ചരിത്രവിജയം മലയാലിയുദെ അഭിമാനം
X REPORT ABUSE Date 08-12-09 (11:51 PM)

tinu

പഴഷിയുദെ ചരിത്രവിജയം മലയാലിയുദെ അഭിമാനം
X REPORT ABUSE Date 08-12-09 (11:51 PM)

tinu

പഴഷിയുദെ ചരിത്രവിജയം മലയാലിയുദെ അഭിമാനം
X REPORT ABUSE Date 08-12-09 (11:51 PM)

tinu

പഴഷിയുദെ ചരിത്രവിജയം മലയാലിയുദെ അഭിമാനം
X REPORT ABUSE Date 08-12-09 (11:51 PM)