ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

sameer illikkal

തീര്‍ച്യായും പരിഗനിക്കും
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (12:33 PM)

S.GopalakrishnanNair

If the judgement of the hon' supreme court is favourable, it is no doubt, this is possible.
X REPORT ABUSE Date 01-12-09 (11:25 PM)

S.GopalakrishnanNair

If the judgement of the hon' supreme court, it is no doubt, this is possible.
X REPORT ABUSE Date 01-12-09 (11:23 PM)

vinod.mk

X REPORT ABUSE Date 01-12-09 (03:25 PM)