ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

adarsh

യെസ്, മാച്ച് അറ്റ് ന്യ്റ്റ്സ് ആര്‍ അല്‍വ്യ്സ് റ്റ്റ്രില്ലിങ്. ഇഫ് പിറ്റ്ച് ഈസ് നൊറ്റ് സീന്‍ ആല്‍സൊ ബാല്‍ ആന്‍റ് സ്റ്റമ്പ് വില്ല് ഗൊ റ്റു ദി ഹൊല്‍!!!!!
X REPORT ABUSE Date 30-11-09 (03:40 PM)

Fraud Communist

Adarsh you can always type in English, അല്ലാതെ ഒരു മാതിരി ഭാഷയില്‍ ട്ടൈപ്പു ചെയ്യല്ലെ!
X REPORT ABUSE Date 01-12-09 (10:45 AM)