ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

kskdodojd

ImipÅh³ ]e tIm¸pw D­u¡pw AXn\ ]mhs¸« R§Ä Ft´mthWwv
X REPORT ABUSE Date 30-11-09 (11:59 AM)

kishor d kootungal

ഈ അഭിപ്രആയം വലിയ ഒരു കഛവട ബുധിതന്നെ. എങ്കിലും ഇനന്ധ്യയുദെ അഭിമാനമആന്നു
X REPORT ABUSE Date 30-11-09 (07:15 AM)

suroor

പണത്തിന്‍റെ തിളപ്പ്.
X REPORT ABUSE Date 29-11-09 (11:14 PM)

mallu

എനിക്കും ഇനി ക്രിക്കെറ്റ് കളിക്കാമല്ലൊ
X REPORT ABUSE Date 29-11-09 (06:24 PM)