ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Thomas

Minister Sasi Tharoor is right.
X REPORT ABUSE Date 29-11-09 (05:45 AM)

govindan

it is too late to declare pakistan is a terrorist country. India should cut off all diplomatic and all other connections with such terrost state as soon. whom the government affraid to take such tough action. Pakistan never wants to have a good relation with India. The government of India faild to know the world that the Kargil war and series of bombing and the last years Bombay attack,parliment attack and countless terrorist operarions are sponcered by the Pakistsni government only. why we should talk for a friendship relation witha hard core terrorist country. shame to government of India for not taking any action against terrorists
X REPORT ABUSE Date 28-11-09 (09:59 PM)

suroor

അത് ശരിയാണ് പാകിന് ഇച്ചാശക്തിയില്ല.അതുപോലെതന്നെ അമേരിക്കക്കും ഇച്ചാശക്തിയില്ല.ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഹെഡ് ലിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ ഇന്ത്യയെ അനുവദിക്കുമായിരുന്നു.അക്കാര്യവും വിളിച്ച് പറയാന്‍ തരൂര്‍ തന്‍റേടം കാണിക്കണം.
X REPORT ABUSE Date 28-11-09 (03:37 PM)

suroor

അത് ശരിയാണ് പാകിന് ഇച്ചാശക്തിയില്ല.അതുപോലെതന്നെ അമേരിക്കക്കും ഇച്ചാശക്തിയില്ല.ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഹെഡ് ലിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ ഇന്ത്യയെ അനുവദിക്കുമായിരുന്നു.അക്കാര്യവും വിളിച്ച് പറയാന്‍ തരൂര്‍ തന്‍റേടം കാണിക്കണം.
X REPORT ABUSE Date 28-11-09 (03:37 PM)