ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

suresh kumar

ഹല്ലൊ സുഹ്രുതെ നനും നിങലുദെ ചര്‍ചയില്‍ പങ്കെറ്റ്ടുക്കുന്നു എന്നു സുരെഷ്
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (04:54 PM)

john

ഈ ‍വാര്‍ത്തയില്‍ രാജീവ്‌ അല്ല കുറ്റ്കരന്‍ . യഥാര്‍ത്ഥ കുറ്റകാരി കുട്ടിയുടൈ "ആമ്മയന്നു". കാരണം അമ്മയറിയാത്ത ഒരു പെണ്‍കുട്ടി അതിരവിലൈ വീടുനു പുറത്തു പോകുല്ല. ആമ്മയുടും കുടി സത്രു ആണല്ലോ പ്രായം ആയ ഈ മരിച്ച കുട്ടി. കുട്ടിയോട് ഈ ക്രുരകുറ്റം ചെയതവ്ന ഒരു കാരണവശാലും മാപ്പ് കൊടുക്കരുത്.
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (04:44 PM)

raj

ആ രാജീവിന്‍റെ കുന്ന വെട്ടി മാറ്റണം എന്ന് ഞാന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (10:01 AM)

Ullas

രാജീവിനെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് കല്യാണസാധനം വെട്ടി മാറ്റണം എന്ന് ഞാന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (08:02 AM)

mookoliharis

സത്യസന്ദമായ രിപ്പൊര്‍ട്ട് നല്‍ഗുന്നദില്‍ വെബ്ദുനിയ മുന്നില്‍തന്നയാനെന്ന്കരുദുന്നു. ജ്യൊദിഷം പൊലൊതത അന്ദവിഷ്യാസം പ്രജരിപ്പിക്കാന്‍ ഷ്രന്ദിക്കനം എന്ന്അബ്യര്‍തിക്കുന്നു.
X REPORT ABUSE Date 26-11-09 (11:14 PM)

vebdunya editor

എടാ കല്ലപ്പരിസേ. നെയാരാനെന്ന് നിനക്കറുഇയാവുന്നതുപൂലെ എനിക്കുമരിയാം. ഈ രിപൊര്‍ട്ട്യില്‍ എന്താടാ കുറ്റം? നീ ഹാരിസല്ലെ? നിന്‍റെ മനസിലിരിപ്പ് എനിക്കരിയാം. ഞങല്‍ ജ്യൊതിഒസം പ്രജരിപ്പുക്കും. ഇതുപൊലുല്ല രിപ്പൊര്‍ട്ടുകല്‍ എഴുതും. നീ പൊയി രെയിലില്‍ തല വച് ചാവ്. കല്ലഭെസ്കാര്‍
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (07:59 AM)

KR Kallar

കൊചു പെങ്കുട്ടിയുദെ ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കാന്‍ കൂട്ടുനിന്ന ആ സ്ത്രീയെ വധസിക്ഷ്ക്കു വിതിക്കനം എങനെയാ ഇവനൊക്കെ ഇതു ചെയ്യാന്‍ തൊന്നുന്നതു മനസാക്ഷി എന്നതു മനുഷ്യര്‍ക്കുമാത്രം ഉല്ലതല്ലെ ഇതുപൊലുല്ലവന്മരെ പരസ്യമായി സിക്ഷിക്കനം മട്ടുല്ലവര്‍ക്കു ഇതൊരു paadamakanam apply 302 of ipc for both of them
X REPORT ABUSE Date 26-11-09 (10:26 PM)

remya

എതെതു ലൊകം.കൊല്ലനം ഈ ദുസ്റ്റന്മരെ.
X REPORT ABUSE Date 26-11-09 (09:50 PM)