ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

bindu

please send fengshuyi shops details
X REPORT ABUSE Date 29-07-10 (11:46 AM)

syed ismail sahib

"Belive that's everything".....21st Century Nano Technology.NANO EXCEL POWER CORPORATION LIMITED Started in JULY 2007 Till 2,30,000 Customers.ISO 9001-9002 Certified Company.100% Imported and World Wide Patented NANO TECHNOLOGY BASED Products.Attractive Packages.Guaranteed Passive and Active Income.Simple Purchasing from NANO EXCEL...It's Gives you a better Career.Visit Our Website www.nanoexcel.net. "Nano Excel MISSION Stars" team WELCOMES you to for a BETTER future Through NANO EXCEL POWER CORPORATION LIMITED. For Assistance and Help with Join Us Call : 09847196796 (Team Leader at Kerala,Tamilnadu,Karnadaka). "RETIRE YOUNG....RETIRE RICH".
X REPORT ABUSE Date 04-06-10 (08:34 AM)

syed ismail sahib

"Belive that's everything".....21st Century Nano Technology.NANO EXCEL POWER CORPORATION LIMITED Started in JULY 2007 Till 2,30,000 Customers.ISO 9001-9002 Certified Company.100% Imported and World Wide Patented NANO TECHNOLOGY BASED Products.Attractive Packages.Guaranteed Passive and Active Income.Simple Purchasing from NANO EXCEL...It's Gives you a better Career.Visit Our Website www.nanoexcel.net. "Nano Excel MISSION Stars" team WELCOMES you to for a BETTER future Through NANO EXCEL POWER CORPORATION LIMITED. For Assistance and Help with Join Us Call : 09847196796 (Team Leader at Kerala,Tamilnadu,Karnadaka). "RETIRE YOUNG....RETIRE RICH".
X REPORT ABUSE Date 04-06-10 (08:33 AM)

mohankumar

is there is any mystic chineese alphabet or word is there to write and keep in the bag to protect the evil things and improve the luck and memory
X REPORT ABUSE Date 29-01-10 (03:12 PM)

sree devi

ഫെങ്ഷൂയി റ്റൂള്‍സ് കിട്ടുന്ന ഷോപ്പ്കളുടെ വിവരവും, ഫോണ്‍ നമ്പരും ഉള്‍പ്പെടുത്തണം
X REPORT ABUSE Date 15-12-09 (02:25 PM)

renjith

മന്ദതരം കട്ടരുതു.......
X REPORT ABUSE Date 29-12-09 (04:44 PM)

pokire

123 pork street vadi kullama yoni puram po kunna thavalam dt
X REPORT ABUSE Date 16-01-10 (05:20 PM)

god

chan-chal the mender feng shui shop,mannamoola,trivandrum phone-7293980153
X REPORT ABUSE Date 27-09-10 (01:43 PM)