ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

tinu

പഴഷിയുദെ ചരിത്രവിജയം മലയാലിയുദെ അഭിമാനം
X REPORT ABUSE Date 09-12-09 (12:02 AM)

tinu

പഴഷിയുദെ ചരിത്രവിജയം മലയാലിയുദെ അഭിമാനം
X REPORT ABUSE Date 09-12-09 (12:02 AM)

tinu

പഴഷിയുദെ ചരിത്രവിജയം മലയാലിയുദെ അഭിമാനം
X REPORT ABUSE Date 09-12-09 (12:02 AM)

tinu

പഴഷിയുദെ ചരിത്രവിജയം മലയാലിയുദെ അഭിമാനം
X REPORT ABUSE Date 09-12-09 (12:01 AM)

tinu

പഴഷിയുദെ ചരിത്രവിജയം മലയാലിയുദെ അഭിമാനം
X REPORT ABUSE Date 09-12-09 (12:01 AM)

cheriyaan

പഴസ്സി രാജ തീയറ്ററില്‍ നിന്നും മാഞു തൊടങി...ഇതു വരെ 18 കോടി കളക്റ്റ് ചെയ്തു....ഇനി കൂടി പ്പൊയാല്‍ 5 കൊടി കളക്റ്റ്... ചെയ്യും...അതായത് നഷ്ടം...7കോടിരൂപ...മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലൊപ്പ്....മാധ്യമങള്‍ അചാരം വാങി എന്തൊക്കെ ... പടചു വിട്ടാലും...അതാണൂ സത്യം....ദൈവസത്യം...... പക്ഷെ മലയാളം സിനിമയില്‍ ഒരു ഉണര്വുണ്ടാക്കാന്‍.. ഈ ഫിലിമിനു കഴിഞു...ഇതില്‍ മമ്മൂട്ടി സഹനടനാണെങ്കിലും... മലയാളം ഫില്‍മ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലൊപ്പുകളുടെ ബാധ്യത മമ്മൂട്ടിക്കായി...1.പഴസ്സി രാജ,2.ദുബായി........3.വാനപ്രസ്തം
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (12:11 PM)

cheriyaan

പഴസ്സി രാജ തീയറ്ററില്‍ നിന്നും മാഞു തൊടങി...ഇതു വരെ 18 കോടി കളക്റ്റ് ചെയ്തു....ഇനി കൂടി പ്പൊയാല്‍ 5 കൊടി കളക്റ്റ്... ചെയ്യും...അതായത് നഷ്ടം...7കോടിരൂപ...മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലൊപ്പ്....മാധ്യമങള്‍ അചാരം വാങി എന്തൊക്കെ ... പടചു വിട്ടാലും...അതാണൂ സത്യം....ദൈവസത്യം...... പക്ഷെ മലയാളം സിനിമയില്‍ ഒരു ഉണര്വുണ്ടാക്കാന്‍.. ഈ ഫിലിമിനു കഴിഞു...ഇതില്‍ മമ്മൂട്ടി സഹനടനാണെങ്കിലും... മലയാളം ഫില്‍മ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലൊപ്പുകളുടെ ബാധ്യത മമ്മൂട്ടിക്കായി...1.പഴസ്സി രാജ,2.ദുബായി........3.വാനപ്രസ്തം
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (12:11 PM)

cheriyaan

പഴസ്സി രാജ തീയറ്ററില്‍ നിന്നും മാഞു തൊടങി...ഇതു വരെ 18 കോടി കളക്റ്റ് ചെയ്തു....ഇനി കൂടി പ്പൊയാല്‍ 5 കൊടി കളക്റ്റ്... ചെയ്യും...അതായത് നഷ്ടം...7കോടിരൂപ...മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലൊപ്പ്....മാധ്യമങള്‍ അചാരം വാങി എന്തൊക്കെ ... പടചു വിട്ടാലും...അതാണൂ സത്യം....ദൈവസത്യം...... പക്ഷെ മലയാളം സിനിമയില്‍ ഒരു ഉണര്വുണ്ടാക്കാന്‍.. ഈ ഫിലിമിനു കഴിഞു...ഇതില്‍ മമ്മൂട്ടി സഹനടനാണെങ്കിലും... മലയാളം ഫില്‍മ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലൊപ്പുകളുടെ ബാധ്യത മമ്മൂട്ടിക്കായി...1.പഴസ്സി രാജ,2.ദുബായി........3.വാനപ്രസ്തം
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (12:11 PM)

cheriyaan

പഴസ്സി രാജ തീയറ്ററില്‍ നിന്നും മാഞു തൊടങി...ഇതു വരെ 18 കോടി കളക്റ്റ് ചെയ്തു....ഇനി കൂടി പ്പൊയാല്‍ 5 കൊടി കളക്റ്റ്... ചെയ്യും...അതായത് നഷ്ടം...7കോടിരൂപ...മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലൊപ്പ്....മാധ്യമങള്‍ അചാരം വാങി എന്തൊക്കെ ... പടചു വിട്ടാലും...അതാണൂ സത്യം....ദൈവസത്യം...... പക്ഷെ മലയാളം സിനിമയില്‍ ഒരു ഉണര്വുണ്ടാക്കാന്‍.. ഈ ഫിലിമിനു കഴിഞു...ഇതില്‍ മമ്മൂട്ടി സഹനടനാണെങ്കിലും... മലയാളം ഫില്‍മ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലൊപ്പുകളുടെ ബാധ്യത മമ്മൂട്ടിക്കായി...1.പഴസ്സി രാജ,2.ദുബായി........3.വാനപ്രസ്തം
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (12:11 PM)

cheriyaan

പഴസ്സി രാജ തീയറ്ററില്‍ നിന്നും മാഞു തൊടങി...ഇതു വരെ 18 കോടി കളക്റ്റ് ചെയ്തു....ഇനി കൂടി പ്പൊയാല്‍ 5 കൊടി കളക്റ്റ്... ചെയ്യും...അതായത് നഷ്ടം...7കോടിരൂപ...മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലൊപ്പ്....മാധ്യമങള്‍ അചാരം വാങി എന്തൊക്കെ ... പടചു വിട്ടാലും...അതാണൂ സത്യം....ദൈവസത്യം...... പക്ഷെ മലയാളം സിനിമയില്‍ ഒരു ഉണര്വുണ്ടാക്കാന്‍.. ഈ ഫിലിമിനു കഴിഞു...ഇതില്‍ മമ്മൂട്ടി സഹനടനാണെങ്കിലും... മലയാളം ഫില്‍മ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലൊപ്പുകളുടെ ബാധ്യത മമ്മൂട്ടിക്കായി...1.പഴസ്സി രാജ,2.ദുബായി........3.വാനപ്രസ്തം
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (12:11 PM)

cheriyaan

പഴസ്സി രാജ തീയറ്ററില്‍ നിന്നും മാഞു തൊടങി...ഇതു വരെ 18 കോടി കളക്റ്റ് ചെയ്തു....ഇനി കൂടി പ്പൊയാല്‍ 5 കൊടി കളക്റ്റ്... ചെയ്യും...അതായത് നഷ്ടം...7കോടിരൂപ...മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലൊപ്പ്....മാധ്യമങള്‍ അചാരം വാങി എന്തൊക്കെ ... പടചു വിട്ടാലും...അതാണൂ സത്യം....ദൈവസത്യം...... പക്ഷെ മലയാളം സിനിമയില്‍ ഒരു ഉണര്വുണ്ടാക്കാന്‍.. ഈ ഫിലിമിനു കഴിഞു...ഇതില്‍ മമ്മൂട്ടി സഹനടനാണെങ്കിലും... മലയാളം ഫില്‍മ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലൊപ്പുകളുടെ ബാധ്യത മമ്മൂട്ടിക്കായി...1.പഴസ്സി രാജ,2.ദുബായി........3.വാനപ്രസ്തം
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (12:11 PM)

cheriyaan

പഴസ്സി രാജ തീയറ്ററില്‍ നിന്നും മാഞു തൊടങി...ഇതു വരെ 18 കോടി കളക്റ്റ് ചെയ്തു....ഇനി കൂടി പ്പൊയാല്‍ 5 കൊടി കളക്റ്റ്... ചെയ്യും...അതായത് നഷ്ടം...7കോടിരൂപ...മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലൊപ്പ്....മാധ്യമങള്‍ അചാരം വാങി എന്തൊക്കെ ... പടചു വിട്ടാലും...അതാണൂ സത്യം....ദൈവസത്യം...... പക്ഷെ മലയാളം സിനിമയില്‍ ഒരു ഉണര്വുണ്ടാക്കാന്‍.. ഈ ഫിലിമിനു കഴിഞു...ഇതില്‍ മമ്മൂട്ടി സഹനടനാണെങ്കിലും... മലയാളം ഫില്‍മ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലൊപ്പുകളുടെ ബാധ്യത മമ്മൂട്ടിക്കായി...1.പഴസ്സി രാജ,2.ദുബായി........3.വാനപ്രസ്തം
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (12:11 PM)

cheriyaan

പഴസ്സി രാജ തീയറ്ററില്‍ നിന്നും മാഞു തൊടങി...ഇതു വരെ 18 കോടി കളക്റ്റ് ചെയ്തു....ഇനി കൂടി പ്പൊയാല്‍ 5 കൊടി കളക്റ്റ്... ചെയ്യും...അതായത് നഷ്ടം...7കോടിരൂപ...മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലൊപ്പ്....മാധ്യമങള്‍ അചാരം വാങി എന്തൊക്കെ ... പടചു വിട്ടാലും...അതാണൂ സത്യം....ദൈവസത്യം...... പക്ഷെ മലയാളം സിനിമയില്‍ ഒരു ഉണര്വുണ്ടാക്കാന്‍.. ഈ ഫിലിമിനു കഴിഞു...ഇതില്‍ മമ്മൂട്ടി സഹനടനാണെങ്കിലും... മലയാളം ഫില്‍മ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലൊപ്പുകളുടെ ബാധ്യത മമ്മൂട്ടിക്കായി...1.പഴസ്സി രാജ,2.ദുബായി........3.വാനപ്രസ്തം
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (12:11 PM)

cheriyaan

പഴസ്സി രാജ തീയറ്ററില്‍ നിന്നും മാഞു തൊടങി...ഇതു വരെ 18 കോടി കളക്റ്റ് ചെയ്തു....ഇനി കൂടി പ്പൊയാല്‍ 5 കൊടി കളക്റ്റ്... ചെയ്യും...അതായത് നഷ്ടം...7കോടിരൂപ...മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലൊപ്പ്....മാധ്യമങള്‍ അചാരം വാങി എന്തൊക്കെ ... പടചു വിട്ടാലും...അതാണൂ സത്യം....ദൈവസത്യം...... പക്ഷെ മലയാളം സിനിമയില്‍ ഒരു ഉണര്വുണ്ടാക്കാന്‍.. ഈ ഫിലിമിനു കഴിഞു...ഇതില്‍ മമ്മൂട്ടി സഹനടനാണെങ്കിലും... മലയാളം ഫില്‍മ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലൊപ്പുകളുടെ ബാധ്യത മമ്മൂട്ടിക്കായി...1.പഴസ്സി രാജ,2.ദുബായി........3.വാനപ്രസ്തം
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (12:11 PM)

cheriyaan

പഴസ്സി രാജ തീയറ്ററില്‍ നിന്നും മാഞു തൊടങി...ഇതു വരെ 18 കോടി കളക്റ്റ് ചെയ്തു....ഇനി കൂടി പ്പൊയാല്‍ 5 കൊടി കളക്റ്റ്... ചെയ്യും...അതായത് നഷ്ടം...7കോടിരൂപ...മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലൊപ്പ്....മാധ്യമങള്‍ അചാരം വാങി എന്തൊക്കെ ... പടചു വിട്ടാലും...അതാണൂ സത്യം....ദൈവസത്യം...... പക്ഷെ മലയാളം സിനിമയില്‍ ഒരു ഉണര്വുണ്ടാക്കാന്‍.. ഈ ഫിലിമിനു കഴിഞു...ഇതില്‍ മമ്മൂട്ടി സഹനടനാണെങ്കിലും... മലയാളം ഫില്‍മ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലൊപ്പുകളുടെ ബാധ്യത മമ്മൂട്ടിക്കായി...1.പഴസ്സി രാജ,2.ദുബായി........3.വാനപ്രസ്തം
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (12:11 PM)

jithu

നീ പൊദ തയൊലി
X REPORT ABUSE Date 04-12-09 (12:16 PM)

cheriyaan

പഴസ്സി രാജ തീയറ്ററില്‍ നിന്നും മാഞു തൊടങി...ഇതു വരെ 18 കോടി കളക്റ്റ് ചെയ്തു....ഇനി കൂടി പ്പൊയാല്‍ 5 കൊടി കളക്റ്റ്... ചെയ്യും...അതായത് നഷ്ടം...7കോടിരൂപ...മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലൊപ്പ്....മാധ്യമങള്‍ അചാരം വാങി എന്തൊക്കെ ... പടചു വിട്ടാലും...അതാണൂ സത്യം....ദൈവസത്യം...... പക്ഷെ മലയാളം സിനിമയില്‍ ഒരു ഉണര്വുണ്ടാക്കാന്‍.. ഈ ഫിലിമിനു കഴിഞു...ഇതില്‍ മമ്മൂട്ടി സഹനടനാണെങ്കിലും... മലയാളം ഫില്‍മ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലൊപ്പുകളുടെ ബാധ്യത മമ്മൂട്ടിക്കായി...1.പഴസ്സി രാജ,2.ദുബായി........3.വാനപ്രസ്തം
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (12:11 PM)

cheriyaan

പഴസ്സി രാജ തീയറ്ററില്‍ നിന്നും മാഞു തൊടങി...ഇതു വരെ 18 കോടി കളക്റ്റ് ചെയ്തു....ഇനി കൂടി പ്പൊയാല്‍ 5 കൊടി കളക്റ്റ്... ചെയ്യും...അതായത് നഷ്ടം...7കോടിരൂപ...മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലൊപ്പ്....മാധ്യമങള്‍ അചാരം വാങി എന്തൊക്കെ ... പടചു വിട്ടാലും...അതാണൂ സത്യം....ദൈവസത്യം...... പക്ഷെ മലയാളം സിനിമയില്‍ ഒരു ഉണര്വുണ്ടാക്കാന്‍.. ഈ ഫിലിമിനു കഴിഞു...ഇതില്‍ മമ്മൂട്ടി സഹനടനാണെങ്കിലും... മലയാളം ഫില്‍മ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലൊപ്പുകളുടെ ബാധ്യത മമ്മൂട്ടിക്കായി...1.പഴസ്സി രാജ,2.ദുബായി........3.വാനപ്രസ്തം
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (12:11 PM)

jithin

പാതിരാ കൊലപാതകം കാണാന്‍ പോകാം? സമീര്‍ ഇല്ലിക്കലേ?
X REPORT ABUSE Date 25-11-09 (02:26 PM)

joshi

ഒരിക്കലും ഇല്ല
X REPORT ABUSE Date 24-11-09 (08:48 PM)