ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

suroor

കുറ്റക്കാര്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ആര്‍ക്കാണ് പ്രതീക്ഷയുള്ളത്? അതും താക്കറേരാജ് നിലനില്‍ക്കുമ്പോള്‍.
X REPORT ABUSE Date 21-11-09 (09:03 PM)