ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

suroor

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് പ്രിയങ്ക പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തും.വോട്ടിനു വേണ്ടി. ലെവളുമാരുടെ വര്‍ഗ്ഗത്തിന് ജനത്തിന്‍റെ വോട്ട് മാത്രം മതി.
X REPORT ABUSE Date 21-11-09 (03:35 PM)