ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

manju

what about auravedic makeup items?
X REPORT ABUSE Date 22-06-11 (04:45 PM)

john

കഴിയുമോ
X REPORT ABUSE Date 15-06-11 (05:15 PM)

Google

www. google. com
X REPORT ABUSE Date 07-05-11 (12:06 PM)

salim malic

ഇത്തരത്തില്‍ ഉള്ള എല്ലാം ഒഴിവാക്കി ആയുര്‍ വ്വേദം പരീക്ഷിക്കുന്നത നല്ല
X REPORT ABUSE Date 09-11-10 (10:42 AM)

Boban david

Dear Plz check this
X REPORT ABUSE Date 29-07-10 (11:48 AM)

venkat

yes
X REPORT ABUSE Date 07-07-11 (05:41 PM)

manu

ഒരിക്കലും പറ്റില്ല
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (12:26 PM)