ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

anthoni

മുരളീധരനെ തിരിചെദുക്കുന്നതു മൂലം കൊങ്രെസ്സിന്‍റെ ഷക്തി വര്‍ധികും. കൂദാതെ പൊതുജനാഭിപ്രയം അതാനുതനും.
X REPORT ABUSE Date 20-11-09 (02:39 AM)

Fraud Communist

ഇവനൊക്കെ കയറികിട്ടാന്‍ എന്തു ചെയ്യും!!! കയറി കിട്ടിയാല്‍ എന്തും ചെയ്യും !! ഇവനു എന്തും പറയാം... തന്തപ്പിടി കായുന്നതിനു മുന്പു കയരിപ്പറ്റനാണു ഇവന്‍ നൊക്കുന്നതു. CONG(I) ഒന്നു മന്സിലാക്കുന്നതു വലരെ നല്ലതാണു...ജനം പെട്ടെന്നു ഒന്നും മറകില്ല...ഇവനു തിന്നതു ചര്‍ധിക്കാം..അതു തന്നെ തിരിഞു തിന്നും ചെയ്യാം.....
X REPORT ABUSE Date 19-11-09 (01:09 PM)

akutty

ജനം എല്ലാം മറന്നില്ലെങ്കില്‍ ആന്‍റെണിയും വയലാര്‍ രവിയും ചാടിയും കൊണ്ഗ്രെസ്സില്‍ ഉന്ദാവുമായിരുന്നൊ . ആപത്തുകാലത്തു മറുകന്ദം ചാടിയവരെല്ലെ ഇവര്‍
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (12:11 PM)

Malayali

Don’t repeat the same mistake again. I don’t understand why Congress has to take a person like him who only did BAD things for the party. He has no followers and no support behind him. And if there are somebody, they are people like him – not good for the party nor the people. He cannot get a single vote for congress. He lost the last few elections and he proved that he is no longer a crowd puller. He is the worst politician Kerala ever seen. TRUE CONGRESS FOLLOWERS WILL NEVER FORGIVE THIS!
X REPORT ABUSE Date 19-11-09 (12:32 PM)

leader

thara rashtriya vabhichariya edukkaruthu.
X REPORT ABUSE Date 19-11-09 (11:43 AM)

den

മുരലിയെ എദുതല്‍ എന്തകും എന്നു എല്ലവ്ര്‍കും അരിയം.
X REPORT ABUSE Date 19-11-09 (10:51 AM)