ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Mahesh ekm

ഡിങ്കന്‍റെ മധ്യസ്ഥതയില്‍ ഏതെങ്കിലും മാറാരോഗം മാറിയെന്നു ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സാക്ഷ്‌യപത്രം വാങ്ങിയാല്‍ ഡിങ്കനെ നമുക്കു വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കാം..എന്താ ?
X REPORT ABUSE Date 02-04-16 (04:45 PM)