ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

mali laoor ruwais.

It is a very good step. Pakistan and India are neighbors. P.M. Modi is great.
X REPORT ABUSE Date 26-12-15 (12:17 AM)