ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Voters

വോട്ടു ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് അരുവിക്കരയിലെ വോട്ടര്മാര് വായിച്ചറിയാന് https://docs.google.com/file/d/0B6aVWsWF_fu5OEEwLVZ0cXdIN2s/edit
X REPORT ABUSE Date 10-06-15 (09:23 AM)