ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Voters

വോട്ടു ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് അരുവിക്കരയിലെ വോട്ടര്‍മാര്‍ വായിച്ചറിയാന്‍ https://drive.google.com/file/d/0B6aVWsWF_fu5VWEzcHB5Z1h5V3M/edit
X REPORT ABUSE Date 09-06-15 (10:43 AM)