കൊരട്ടി തമ്പുരാട്ടിയെന്ന കൊരട്ടി മുത്തി!

കൊരട്ടി മുത്തി Koratti Muthi
PRO
PRO
കൊച്ചി രാജ്യത്തിലെ പ്രഭുക്കന്മാരായിരുന്ന കൊരട്ടി കൈമളും കോടശേരി കര്‍ത്താവും തമ്മിലുള്ള മത്സരവും യുദ്ധവുമെല്ലാം പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു. കൊരട്ടി കൈമളിന്റെ വിശ്വസ്ത സൈനികരില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു. കര്‍ത്താവിന്റെ പടനായകര്‍ നായന്മാരായിരുന്നു. അധികാരഗര്‍വും ഭരണസ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഇരുവരുടെയും ശ്രമങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും യുദ്ധത്തില്‍ കലാശിച്ചു. ഒരിക്കലുണ്ടായ വലിയ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കര്‍ത്താവിന്റെ സൈന്യം മുന്നേറ്റം നടത്തിയെങ്കിലും കൈമളിന്റെ ബുദ്ധിമാനായ സേനാനായകന്‍ കൊച്ചുവറീതിന്റെ തന്ത്രപരമായ നീക്കത്തിലൂടെ കര്‍ത്താവിന്റെ പടയാളികളെ പരാജയപ്പെടുത്തി.

അടുത്ത താളില്‍ വായിക്കുക ‘കൊച്ചുവറീതിന്റെ അന്ത്യം’

WEBDUNIA|
(വിവരങ്ങള്‍ക്ക് കടപ്പാട് - ദേശാഭിമാനി, ക്രിയേറ്റീവ് കോമണ്‍ ലൈസന്‍‌സ് (CC-BY-SA 2.5 IN) പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് / ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് കടപ്പാട് കൊരട്ടിമുത്തി ഡോട്ട് കോം)ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :