ഇന്‍സ്റ്റന്‍റ് ലെറ്റര്‍ വരുന്നു !!

PRATHAPA CHANDRAN|
പത്രത്തില്‍ വന്ന വാര്‍ത്ത വായിച്ച ശേഷം ഒരാള്‍ മറ്റൊരാളോട്‌ : എടാ ഇന്‍സ്റ്റന്‍റ് മണിയാര്‍ഡറും തുടങ്ങിയെന്ന്‌...

രണ്ടാമന്‍: അപ്പോള്‍ പിന്നെ ഇനി ഒന്നിന്‍റെ കുറവേയുള്ളു...

ഒന്നാമന്‍: അതെന്താ ?

രണ്ടാമന്‍: ഇന്‍സ്റ്റന്‍റ് ലെറ്റര്‍ !!


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :