ഗാന്ധി ദര്‍ശന ഗീതങ്ങള്‍ - വൈഷ്ണവ ജനതോ

WEBDUNIA|

വൈഷ്ണവ ജനതോ തേനേ കഹി ഏ, ജേ
പീഡ പരാഈ ജാണേരേ,
പര ദുഃഖേ ഇപകാര കരേ തോയേ,
മന, അഭിമാന ന ആണേ രേ,

സകല ലോകമാം സഹുനേന വന്ദേ
നിന്ദാ ന കരേ കേനീ രേ,
വാച കാഛ മന നിശ്ഛല രേഖേ
ധനധന ജനനീ തേനീ രേ.

സമ ദൃഷ്ടി നേ തൃഷ്ണാ ത്യാഗി,
പരസ്ത്രീ ജേനേ മാത രേ
ജിഹ്വാഥകീ അസത്യ ന ബോലെ,
പരധന നവ ഝാലേ ഹാഥ രേ,

മോഹ മായാ വ്യാപേ നഹി ജേനേ,
ദൃഢ വൈരാഗ്യ ജേനേ മനമാം രേ
രാമ നാമ ശും താളീ ലാഗീ
സകള തീരഥ തേനാ തനമാം രേ,

വണ ലോഭീ നേ കപടരഹിത ഛേ
കാമ ക്രോധ നിവാര്യ രേ
ഭണേ നര്‍സൈം യോ തേനും ഭരസന കര്‍താം
കുല ഏകോത്തര താര്യാ രേ.

(വൈഷ്ണവ)


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :