ഗാന്ധിദര്‍ശന്‍ ഗീതങ്ങള്‍ - രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം

WEBDUNIA|

രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം
പതിത പാവന സീതാറാം
ഈശ്വര അള്ളാ തേരേ നാം
സബ്കോ സന്‍മതി ദേ ഭഗവന്‍
മന്ദിര് മസ്ജിദ് തേരേ ധാം
സബ്കോ ജന്മ ദിയാ ഭഗവാന്‍

രാമ രാമ ജയ രാജാരാം
രാമ രാമ ജയ സീതാരാം
സീതാരാം ജയ സീതാരാം
ഭജതോ പ്യാരേ സീതാരാം
ഭജമന പ്യാരേ രാമ രഹീം
ഭജമനപ്യാരേ കൃഷ്ണകരീം

ജയ ജയ രാം ഗോവിന്ദ ഹരിഹരി
ജയ ജയ രാം മുകുന്ദ ഹരി ഹരി
ഗോവിന്ദ ഹരി ഹരി, മുകുന്ദ ഹരി ഹരി
രാമ രാമ, രാമ രാമ രാമ രാമ രാം
രാമ രാമ രാമ സീതാ രാമ രാമ രാം
ജയ രാമ രാമ രാം

നാരായണ നാരായണ ജയ ഗോവിന്ദ ഹരേ
നാരായണ നാരായണ ജയ ഗോപാല ഹരേ
രാമ ധുന ലാഗീ ഗോപാല ധുന ലാഗി
സത്യ ധുന ലാഗീ സ്വരാജ്യ ധുന ലാഗി.ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :