0

ഇന്ത്യ നിറങ്ങളില്‍ കുളിക്കുന്ന ദിനം - ഹോളി

വെള്ളി,ഫെബ്രുവരി 23, 2018
0
1

നിറങ്ങളുടെ കേളി - ഹോളി!

വെള്ളി,ഫെബ്രുവരി 23, 2018
ശിശിരം കഴിഞ്ഞു. ഇനി പൂക്കളുടെയും പ്രേമത്തിന്‍റെയും ആനന്ദത്തിന്‍റെയും കാലമാണ്. വസന്തത്തിന്‍റെ ആഗമനം കുറിക്കുന്ന ഹോളി.
1
2
ഹോളിയെ കുറിച്ച് ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിലുള്ള സൂചന കുട്ടികളെ പേടിപ്പിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാക്ഷസിയെ ...
2