• ബി‌എസ്‌ഇ 39435 623
  • എന്‍‌എസ്‌ഇ 11844 187
  • സ്വര്‍ണം 31520 147
  • വെള്ളി 36444 213
24 May 2019 Closing