ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

saifu

ദേശീയ ഭാഷയായ ഹിന്ദിയില്‍ സത്യപ്രതിഞ ചെയ്ത അസ്മി അഭിനന്ദനം അര്‍ഹിക്കുന്നു. ദേശീയ ഭാഷയെ ഇത്രയേറെ അവഹേളിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ഇവര്‍ ദേശസ്നേഹികളല്ല മറിച്ച് ദേശദ്രോഹികളാ‍ണെന്നു തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവര്‍ എന്തിനീ ‍ഇന്ത്യയില്‍ ഒരു ഭാരമായി നമ്മള്‍ സഹിക്കണം. ഇവരെ തൂക്കിലേറ്റൂ.
X REPORT ABUSE Date 10-11-09 (09:07 AM)

hmmm

നന്നായി....ഇങ്ങനെ തല്ലാന്‍ നടക്കുന്നവരെ ഇനി തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മല്‍സരിക്കുന്നതില്‍ നിന്നു നിരോധിക്കണം.
X REPORT ABUSE Date 10-11-09 (04:42 AM)

suroor

ഗുണ്ടായിസത്തെ രാഷ്ട്രീയപ്രബുദ്ധത കൊണ്ട് നേരിട്ടു.വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്.
X REPORT ABUSE Date 09-11-09 (08:21 PM)