ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

kuttappan

മലയലട്ടില്‍ പൈസയദ ആക്ക്രദം ഉദെ......
X REPORT ABUSE Date 12-02-10 (12:26 PM)

roshan

നാളെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്‍ (അമേരിക്കയില്‍ നിന്നായാല്‍ ഉത്തമം) ‍45 വയസ്സില്‍ വിരമിച്ചാല്‍ ഇതേ പോലെ "ഒരു പ്രായം കഴിഞാല്‍ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്‍ വിരമിക്കണമോ" എന്നും ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ മരക്കരുതേ
X REPORT ABUSE Date 05-08-09 (01:29 PM)

Nikhil

മമ്മൂട്ടി വ്യായാമം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തൂങ്ങിയ മാംസവുമായി നടക്കുന്ന ലാലേട്ടനെന്ന മാംസപിണ്ഡം സിനിമയില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോണം.. ഇല്ലെങ്കില്‍ ഇരക്കിവിടും..
X REPORT ABUSE Date 05-08-09 (12:27 PM)

kavya

മലായാലാതിലെ എല്ലരും കനഉദു പദിക്കൂഒഔ
X REPORT ABUSE Date 05-08-09 (11:07 AM)

nimmy

ആദ്യം മമ്മുട്ട്യ് വിരമിക്ക്ട്ടെ അതു കഴിഞു മോഹന്‍‌ലാല്‍
X REPORT ABUSE Date 05-08-09 (10:34 AM)

sethu

Anyway mammooty is ol_der_ than mohanlal_ , mammooty has to retire ഫസ്റ്റ്.....
X REPORT ABUSE Date 05-08-09 (09:30 AM)

simi

മൊഹന്‍ ലാല്‍ ആദ്യം വിരമിക്കനം, ആ kudda വയരന്‍ ആദ്യം പൊകനം.
X REPORT ABUSE Date 05-08-09 (08:48 AM)

Ullas

ബ്രാഡ് പിറ്റിനെ പോലെ മമ്മൂട്ടിയും വിരമിക്കണം..
X REPORT ABUSE Date 05-08-09 (07:41 AM)

Hindu

കെളവന്മാരെ അല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അവരെ ജനങ്ങള്‍ കല്ലെറിഞ്ഞ് ഓടിച്ക്സ്ചോപ്ലും
X REPORT ABUSE Date 04-08-09 (07:53 PM)