ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഞരമ്പൻ തോമ

നിന്റമ്മ പണ്ടാര തേവിടിച്ചിയെ രാഷ്ട്ര വെടിയാക്കാം, അവളാകുമ്പോൾ കുണ്ടി പൊളിച്ചിരിക്കും ഇടക്കോരോ അമിട്ട് വളികളും വിടും, നാറ്റമാണെങ്കിലും നാട്ടുകാര് സഹിച്ചു, എന്താ പോരേ?
X REPORT ABUSE Date 31-08-18 (11:50 PM)