ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.
  • vinita

    ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എസ്എംഎസ് ആണ് കൂടുതലും ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത്. മലയാളം വായിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും മലയാളത്തിലേക്ക് എസ്എംഎസിലേക്കോ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഷയിലേക്കോ സന്ദേശം ഇപ്രകാരമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുക, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഇത് പങ്കിടുക. Download Now: https://goo.gl/fbknYq

    Report Abuse

പ്രധാനപ്പെട്ട വാര്‍ത്ത

ഇന്ത്യാ ഗവണ്‍‌മെന്റിന്റെ പുതിയ ഐ.ടി നയത്തിന് കീഴില്‍, ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി, കമ്മ്യൂണിറ്റി, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്‌ക്കെതിരായി അഭിലഷണീയമല്ലാത്ത അഭിപ്രായം നല്‍കുന്നത് ശിക്ഷാര്‍ഹമായ കുറ്റമാണ്. അത്തരം അഭിപ്രായത്തിന് നിയമനടപടിയും (ശിക്ഷ അല്ലെങ്കില്‍ പിഴ അല്ലെങ്കില്‍ രണ്ടും) കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അതിനാല്‍ ഈ ഫോറത്തിലേക്ക് അയയ്‌ക്കുന്ന ഏതൊരു അഭിപ്രായത്തിനും രചയിതാവിനായിരിക്കും പൂര്‍ണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം.